Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C7 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona10/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C7 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 20 m

 5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy według rysunku planu

 6. w pierzei ulicy Rakowieckiej nakaz lokowania usług co najmniej w parterach budynków

 7. zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wewnątrz terenu

 8. zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 9. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

 10. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. ich rozbudowy

 2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 3. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się nadbudowę kamienic położonych przy ulicach Rakowieckiej i Narbutta - do 5 kondygnacji naziemnych, z zastrzeżeniem ust. 7

 2. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury oraz likwidację ogrodzeń wewnątrz terenów

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Kieleckiej, Rakowieckiej, Opoczyńskiej, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Narbutta 74, 76 - domy

 2. ul. Kielecka 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 -domy

 3. ul.Opoczyńska 19 – dom

 4. ul.Rakowiecka 47 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

 4. ograniczenie wysokości zabudowy do V kondygnacji

 5. dopuszczenie nadbudów pod warunkiem:

a) wycofania nadbudowy o min. 1m od elewacji

b) nie stosowania form lukarn7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Kieleckiej, ul.Opoczyńskiej i ul.Narbutta

 2. zachowanie terenu zieleni wewnątrz terenu zabudowy z zakazem wprowadzania dodatkowych wygrodzeń i z postulatem likwidacji istniejących

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie wyglądu elewacji, dachów obiektów chronionych planem

zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp.

 1. zakaz tynkowania i malowania elewacji z okładziną kamienną

 2. zachowanie przejazdów bramowych

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków
§ 37

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C8 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20 m

 5. ochrona zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy według rysunku planu

 7. w pierzei ulicy Rakowieckiej nakaz lokowania usług co najmniej w parterach budynków

 8. zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wewnątrz terenu

 9. zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 10. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

 11. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. ich rozbudowy

 2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 3. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się nadbudowę kamienic położonych przy ulicach Rakowieckiej i Narbutta - do V kondygnacji naziemnej z zastrzeżeniem ust. 7

 2. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury a także likwidację ogrodzeń wewnątrz terenu

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Asfaltowej, Rakowieckiej, Opoczyńskiej, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Opoczyńska 2, 2A, 2B, 4, 4A, 4B, 6, 8, 10, 12 - domy

 2. ul. Asfaltowa 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13, 15, 17/19 - domy

 3. ul. Rakowiecka 41 A, 41 B - domy

 4. ul.Narbutta 70 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Opoczyńskiej, ul.Asfaltowej i ul.Narbutta, zachowanie terenu zieleni wewnątrz terenu zabudowy z zakazem wprowadzania dodatkowych wygrodzeń i z postulatem likwidacji istniejących

 2. postulowana modernizacja zieleni wewnątrz terenu (uporządkowanie, przeprojektowanie)

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie wyglądu elewacji, dachów obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp., zakaz tynkowania i malowania elewacji z okładziną kamienną

 3. zachowanie przejazdów bramowych

 4. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków


§ 38


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna