Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C9 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona11/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C9 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy według rysunku planu

 6. ochrona zieleni wysokiej

 7. zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wewnątrz terenu

 8. zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 9. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

 10. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. ich rozbudowy

  2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  3. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 11. dopuszcza się nadbudowę kamienic położonych przy ulicach Rakowieckiej, Narbutta i Asfaltowej – z zastrzeżeniem ust. 7

 12. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury a także likwidację ogrodzeń wewnątrz terenu

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały.

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Asfaltowej, Rakowieckiej, al. Niepodległości, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Asfaltowa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - domy

 2. ul. Rakowicka 41 - domy

 3. al.Niepodległości 151,153/155, 157, 159, 163, 165, 167 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

 4. dopuszczenie nadbudowy do V kondygnacji budynków przy ul.Asfaltowej 2, 4, 6, 8, 10 i Rakowieckiej 39 A

 5. dopuszczenie nadbudowy do IV kondygnacji budynków przy ul.Asfaltowej 12,14, 16

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż u l. Asfaltowej, al.Niepodległości i ul.Narbutta

 2. zachowanie i ochrona dziedzińca ogrodowego pomiędzy ul.Asfaltową 8 i al.Niepodległości 157 wraz z jego rozplanowaniem

 3. zachowanie terenu zieleni wewnątrz terenu zabudowy z zakazem wprowadzania dodatkowych wygrodzeń i z postulatem likwidacji istniejących

 4. postulowana modernizacja zieleni wewnątrz terenu (uporządkowanie, przeprojektowanie)

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp.

 3. zakaz tynkowania i malowania elewacji z okładziną kamienną

 4. zachowanie przejazdów bramowych

 5. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków chronionych planem.
§ 39

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C10 MW-Za/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zamieszkania zbiorowego – akademik i/lub usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. dopuszcza się nadbudowę, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, a także realizację nowej zabudowy

 6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony al. Niepodległości - według rysunku planu

 7. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Niepodległości, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. budynki ul.Ligocka 8 oraz al.Niepodległości 145 i 147

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zakaz nadbudowy istniejących obiektów - ograniczenie wysokości zabudowy do V kondygnacji od strony al. Niepodległości

 3. dopuszcza się nową zabudowę pod warunkiem ograniczenia jej gabarytów do V kondygnacji i wysokości nie wyższej niż istniejąca zabudowa oraz kształtowania architektury w nawiązaniu do cech istniejącej zabudowy zabytkowej

 4. kształtowanie linii zabudowy wzdłuż ul.Narbutta zgodnie z obecnymi liniami zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż al.Niepodległości

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie wyglądu elewacji, dachów obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru stolarki okiennej, podcieni itp.


§ 40


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna