Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C11 U-O (U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona12/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C11 U-O (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy : 20 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ochrona zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się nadbudowę, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, a także realizację nowej zabudowy

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3uchwały
 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Narbutta, Ligockiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Zasady kształtowania zabudowy

Dopuszczona wyłącznie rozbudowa przedszkola przy ul.Kieleckiej z ograniczeniem wysokości do III kodygnacji

7.3 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Narbutta i ul.Kieleckiej

 2. utrzymanie terenu zieleni pomiędzy szkołą i przedszkolem a ul.Narbutta jako zieleni publicznej z zakazem wygradzania


§ 41

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C12 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony al. Niepodległości - według rysunku planu

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zakaz lokalizacji budynków garażowych

 8. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych

 9. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

   1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

   2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Madalińskiego i ul. Ligockiej i Kieleckiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Kielecka 16 – dom

 2. ul.Madalińskiego 80 – dom

 3. układ urbanistyczny całego terenu

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 2. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu z dopuszczeniem zachowania ogrodzeń istniejących

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Madalińskiego i ul.Kieleckiej

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

 3. zachowanie zieleni wewnątrz osiedlowej,

 4. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacjii dachów obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp.


§ 42


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna