Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C13 MW/MNPobieranie 2.41 Mb.
Strona13/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C13 MW/MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się nadbudowę budynków 2-kondygnacyjnych do 3 kondygnacji naziemnej, a także przebudowę oraz rozbudowę budynków 2,3-kondygnacyjnych, z zachowaniem charakteru zabudowy

 8. dopuszcza się przebudowę , rozbudowę bądź wymianę zabudowy – z zastrzeżeniem ust.7

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Madalińskiego , Kieleckiej, Łowickiej, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Madalińskiego 86-dom

 2. ul.Łowicka 40, 40A - domy

 3. ul.Kielecka 17, 19/21, 25/27, 29/29A - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. ograniczenie wysokości zabudowy do III kondygnacji, z wyjątkiem nowej zabudowy na rogu ulic Narbutta i Łowickiej (IV kondygnacje)

 4. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy nie chronionej planem przy ograniczeniu jej gabarytów oraz nawiązaniu architekturą do charakteru istniejącej zabytkowej zabudowy

 5. kształtowanie linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z obecnymi liniami zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Madalińskiego, ul.Narbutta i ul.Łowickiej

 2. utrzymanie terenu zieleni pomiędzy zabudową a ul.Narbutta jako zieleni publicznej z zakazem wygradzania

 3. na działkach z zabudową jednorodzinną zachowanie dotychczasowych proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowy a powierzchnią zieleni

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej itp.

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków
§ 43

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C14 MN(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się nadbudowę budynków 2-kondygnacyjnych do 3 kondygnacji naziemnej, a także przebudowę oraz rozbudowę budynków 2,3-kondygnacyjnych, z zachowaniem charakteru zabudowy

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury oraz wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego , Łowickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul.Łowicka 39A - willa, wpisana pod Nr 1506-A z dn.18.02.1992

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Karłowicza 18 – dom

 2. ul.Karłowicza 20 - dom

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

 4. zakaz rozbudowy obiektów istniejących w celu utrzymania proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowy i powierzchnią zieleni

 5. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy przy ograniczeniu jej gabarytów oraz nawiązaniu architekturą do charakteru istniejącej zabytkowej zabudowy

 6. kształtowanie linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z obecnymi liniami zabudowy

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul. Madalińskiego i ul. Łowickiej

 2. na działkach z zabudową jednorodzinną zachowanie dotychczasowych proporcji pomiędzy powierzchnią

 3. zabudowy a powierzchnią zieleni

 4. zachowanie cennej zieleni wysokiej

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru, stolarki okiennej itp.

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków objętych ochroną


§ 44


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna