Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C15 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona14/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C15 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy : 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony ul. Madalińskiego - według rysunku planu

 8. dopuszcza się nadbudowę, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, a także wymianę zabudowy – z zastrzeżeniem ust. 7

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Boboli - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Madalińskiego 108 – dom

 2. ul.Boboli 2

 3. układ urbanistyczny całego terenu

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy i nadbudowy obiektów chronionych planem

 4. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu z dopuszczeniem zachowania ogrodzeń istniejących

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul. Madalińskiego i ul. Boboli

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

 3. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacjii dachów obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, charakteru i materiału stolarki okiennej oraz pokrycia dachowego itp.

 3. zachowanie przejazdów bramowych od strony ul.Boboli


§ 45

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C16 U-N


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi nauki

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej, w szczególności wzdłuż ulicy Narbutta

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 8. dopuszcza się nadbudowę, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, a także realizację nowej zabudowy, pod warunkiem iż nowe elementy i obiekty będą nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków - z zastrzeżeniem ust. 7

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę rzeźb - metaloplastyka przed bud. Narbutta 85

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Boboli - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Narbutta 85 - budynek Wydziału Inżynierii Produkcji PW

 2. ul.Karłowicza 17 A – budynek oficyn Wydziału Inżynierii Produkcji PW
7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. ograniczenie wysokości nowej zabudowy do IV kondygnacji i nie większej niż istniejące budynki chronione

 3. kształtowanie linii nowej zabudowy wzdłuż ulicy Narbutta i ulicy Boboli zgodnie z obecnymi liniami zabudowy

 4. zachowanie strefy ekspozycji zabytkowych obiektów od strony ul.Narbutta i ul.Boboli

 5. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych

 6. zakaz lokalizacji nośników reklamowych

 7. dopuszcza się odtworzenie ulicy Wrzosowej, której ślady pozostały na tyłach zabudowy Wydziałów PW

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Madalińskiego i ul.Narbutta

 2. zachowanie terenu zieleni od strony ul.Narbutta jako zieleni publicznej z zakazem wygradzania

 3. zachowanie charakterystycznego rozplanowania zieleni przed budynkiem Wydziału Inżynierii Produkcji

 4. w zagospodarowaniu zielenią terenu od strony ul.Narbutta należy uwzględnić, że obszar ten jest strefą ekspozycji zabytków, co wymaga właściwej kompozycji zieleni - ograniczenie w stosowaniu zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, charakteru stolarki okiennej itp.

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków postulowanych do wpisu do ewidencji

§ 46


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna