Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C17 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona15/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C17 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 3,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 24 m

 5. nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ochrona zieleni wysokiej w pasie przy ul. Narbutta i ul. Łowickiej

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa zabudowy śródmiejskiej

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Łowickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 47

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D1 MW –Zw/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - obiekty zamieszkania zbiorowego – ośr. penitencjarne lub/i usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony ul. Rakowieckiej według rysunku planu

 6. ochrona zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się nadbudowę, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, a także realizację nowej zabudowy – z zastrzeżeniem ust. 7

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust.1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Rakowieckiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. budynek przy ul. Rakowieckiej 37 A

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie V-kondygnacyjnej wysokości pierzei ul.Rakowieckiej – zakaz nadbudowy budynków

 3. ograniczenie wysokości zabudowy całego terenu do nie wyższej niż istniejąca wzdłuż ul.Rakowieckiej

 4. zachowanie linii zabudowy wzdłuż ulicy Rakowieckiej zgodnie z linią zabudowy istniejącej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

1) zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Rakowieckiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego na elewacjach


§ 48


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna