Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D2 MW/UPobieranie 2.41 Mb.
Strona16/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D2 MW/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ochrona zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony al. Niepodległości, ul. Kazimierzowskiej, ul. Narbutta – według rysunku planu

 7. zakaz lokalizacji odrębnych garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 8. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

 9. dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust.8:

 1. nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, przy czym: od strony ul. Narbutta - maksymalnie do 5 kondygnacji naziemnej, przy narożnikach z ul. Kazimierzowską i al. Niepodległości – do 6 kondygnacji naziemnej

 2. przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 3. wymianę zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6ust.1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. strefa lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Narbutta, Kazimierzowskiej, Rakowieckiej, al. Niepodległości

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków

 1. ul.Narbutta 50-dom, wpisany pod Nr 1370-Az dn. 5.01.1989

8.2 Obiekty chronione planem

 1. al.Niepodległości 140, 142, 142A - domy

 2. ul.Narbutta 48 i 54 - domy

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków i postulowanych do wpisu do ewidencji zabytków

 2. zachowanie układu parcelacyjnego działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 3. ograniczenie wysokości zabudowy w pierzei ul.Narbutta, ul.Kazimierzowskiej, al.Niepodległości do V kondygnacji, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy, a w przypadku wymiany zabudowy ograniczenie wysokości jak wyżej

 4. utrzymanie obowiązującej linii zabudowy od strony al.Niepodległości, ul.Narbutta, ul.Kazimierzowskiej i ul.Rakowieckiej zgodnie z granicami terenu

 5. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy

 6. zachowanie istniejących przejść bramowych, zwłaszcza przejazdu bramnego w domu przy ul.Narbutta 44/46

 7. w strefie ekspozycji zabytku wpisanego do rejestru zabytków od strony ul.Narbutta zakaz lokalizacji nośników reklamowych, obiektów tymczasowych oraz ograniczenie wprowadzania zieleni wysokiej

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż al.Niepodległości, ul.Rakowieckiej, ul.Narbutta i ul.Kazimierzowskiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

 3. uporządkowanie i rewaloryzacja zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, nadokienników, balkonów, balustrad, pilastrów, charakteru i materiałów stolarki okiennej

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną

 4. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach budynku wpisanego do rejestru zabytków


§ 49


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna