Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D3 U-KPobieranie 2.41 Mb.
Strona17/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D3 U-K


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi kultury

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalna wysokość zabudowy 8 m

 4. w ramach rewitalizacji obiektu dopuszcza się przebudowę budynku kina, a także zmiany mające na celu przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

 5. zakaz nadbudowy i rozbudowy budynku kina, z wyjątkiem zmian określonych w punkcie 4

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul. Narbutta 50A - kino

7.2 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektu wpisanego do rejestru zabytków

 2. charakter i materiał nawierzchni dróg oraz małej architektury dostosowany do charakteru obiektu zabytkowego

7.3 Zasady kształtowania zieleni

brak

7.4 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego

 2. zachowanie detalu architektonicznego

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną

 4. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach budynku wpisanego do rejestru zabytków, z wyjątkiem ekspozycji związanych z funkcja obiektu


§ 50

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D4 ZP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zieleń urządzona

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 90%

 2. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 10%

 3. ustala się, że teren jednostki ma być zagospodarowany jako skwer miejski

 4. ustala się ochronę szaty roślinnej o walorach przyrodniczo – krajobrazowych oraz zasadę jej odpowiedniego wyeksponowania przy realizacji programu

 5. ustala się zasadę, że szacie roślinnej będą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takie jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku

 6. zakazuje się realizacji innych obiektów i urządzeń poza wymienionymi w pkt 5

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. zakaz lokalizacji reklam

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

nie ustala się

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Narbutta

 2. zakaz lokalizacji parkingów

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 51

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D5 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
  1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

  2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 3,0

  3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

  4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

  5. ochrona zieleni wysokiej

  6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony ul. Kazimierzowskiej, ul. Narbutta, madalińskiego i Kwiatowej – według rysunku planu

  7. zakaz lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych

  8. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

  9. dopuszcza się:

  1. nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przy czym: od strony ul. Narbutta - maksymalnie do 5 kondygnacji naziemnej i przy narożniku z ul. Kazimierzowską do 6 kondygnacji naziemnej

  2. przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej

  3. wymianę zabudowy

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Narbutta, Kazimierzowskiej, Kwiatowej, Madalińskiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Kwiatowa 24, 24A, 24B, 28 - domy

 2. ul.Madalińskiego 42 - dom

 3. ul.Narbutta 39 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. ograniczenie wysokości zabudowy w pierzei ul.Narbutta, ul.Kwiatowej i ul.Kazimierzowskiej do V kondygnacji oraz VI kondygnacji w pierzei ul.Madalińskiego, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 3. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy od strony ul.Narbutta, ul.Kazimierzowskiej, ul.Kwiatowej i ul.Madalińskiego zgodnie z granicami terenu

 4. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy nie chronionej planem pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy i utrzymania obowiązującej linii zabudowy

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Kwiatowej, ul.Madalińskiego, ul.Kazimierzowskiej i ul.Narbutta

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej we wnętrzu terenu

 3. uporządkowanie i rewaloryzacja zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.


§ 52


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna