Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D6 MW/UPobieranie 2.41 Mb.
Strona18/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D6 MW/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub/i usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
   1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20%

   2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 5,0

   3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

   4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

   5. ochrona zieleni wysokiej

   6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony al. Niepodległości, ul. Ligockiej – według rysunku planu

   7. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunku planu

   8. zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

   9. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

   10. dopuszcza się:

a) przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej

b) wymianę zabudowy mieszkaniowo-usługowej 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Madalińskiego, ul. Ligockiej, Króżańskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. al. Niepodległości 130 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem,

 2. zachowanie VII kondygnacyjnej wysokości zabudowy - zakaz nadbudowy obiektów

 3. zachowanie obecnej linii zabudowy wzdłuż al.Niepodległości, ul.Ligockiej i ul.Madalińskiego, jako obowiązującej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż al. Niepodległości i ul.Madalińskiego

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, podcieni itp.
§ 53

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D7 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
    1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

    2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

    3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

    4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

    5. ochrona zieleni wysokiej

    6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony al. Niepodległości, ul. Narbutta, ul. Kwiatowej , ul. Ligockiej, ul. Króżańskiej i ul. Madalińskiego – według rysunku planu

    7. zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych gospodarczych

    8. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

    9. dopuszcza się:

   1. nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przy czym: od strony ul. Narbutta - maksymalnie do 5 kondygnacji naziemnej

   2. przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej

   3. wymianę zabudowy mieszkaniowej

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Ligockiej, Kwiatowej, Króżańskiej, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. al.Niepodległości 138 - dom

 2. ul.Narbutta 53 - dom

 3. ul.Kwiatowa 27/27A - domy

 4. ul.Ligocka 4 - dom

 5. ul.Madalińskiego 48 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy w pierzei al. Niepodległości, ul.Narbutta, ul.Kwiatowej, ul.Ligockiej i ul.Madalińskiego zgodnie z granicami terenu

 3. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy i utrzymaniem obowiązującej linii zabudowy

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż al.Niepodległości i ul.Madalińskiego

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej we wnętrzu terenu

 3. uporządkowanie i rewaloryzacja zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, wykuszy, lukarn, balkonów, balustrad itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną

§ 54


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna