Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E1 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona19/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E1 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne:usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ochrona zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony: ul. Narbutta, ul. Wiśniowej i ul. Kazimierzowskiej – według rysunku planu

 8. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. rozbudowy istniejących budynków

  2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  3. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Narbutta, ul. Kazimierzowskiej, ul. Wiśniowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Narbutta 32 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnego układu zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do V kondygnacji

 4. dopuszcza się wymianę lub nadbudowę istniejącej zabudowy nie objętej ochroną pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy jak wyżej i utrzymania obowiązującej linii zabudowy w pierzejach ulic: Kazimierzowskiej, Narbutta i Wiśniowej

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Narbutta, ul.Kazimierzowskiej i ul.Wiśniowej

 2. zachowanie dziedzińca zagospodarowanego zielenią wewnątrz terenu wraz z jego rozplanowaniem

 3. uporządkowanie i rewaloryzacja zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacja zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 4. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną


§ 55

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E2 ZP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zieleń urządzona

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 90%

 2. ustala się ochronę szaty roślinnej o walorach przyrodniczo – krajobrazowych oraz zasadę jej odpowiedniego wyeksponowania przy realizacji programu

 3. ustala się zasadę, że szacie roślinnej będą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury, obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku

 4. zakazuje się realizacji innych obiektów i urządzeń poza wymienionymi w pkt 3

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. zakaz lokalizacji reklam

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

nie ustala się

 1. Zasady obsługi terenu komunikacyjne

 1. dostępność komunikacyjna od: ul. Wiśniowej i ul. Kazimierzowskiej

 2. zakaz lokalizacji parkingów

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 56


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna