Prezydent m. St. WarszawyPobieranie 2.41 Mb.
Strona2/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


Rozdział 2


Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§14

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1 MW/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 40 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się wymianę zabudowy a także lokalizację nowej zabudowy

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa konserwatorska C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Rakowieckiej, Bruna

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

Brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. budynek przy ul. Rakowieckiej 32

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektu postulowanego do wpis do ewidencji zabytków

 2. zakaz wprowadzania nowej zabudowy od strony ul.Rakowieckiej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. w zagospodarowaniu zielenią terenu pomiędzy ul.Rakowiecką, a istniejącym budynkiem Instytutu należy uwzględnić, że jest on strefą ekspozycji zabytkowego budynku, co wymaga właściwej kompozycji zieleni

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku Instytutu Budowy, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (ul.Rakowiecka 32)

 2. nakaz zachowania detalu na elewacji Instytutu, w tym okładziny z piaskowca z zakazem jej tynkowania i malowania, nakaz zachowania charakteru stolarki okiennej

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacji budynku

§15

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A2 U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 30 m

 5. ustala się ochronę szaty roślinnej o walorach przyrodniczo – krajobrazowych oraz zasadę odpowiedniego wyeksponowania przy realizacji programu

 6. nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu

 7. zachowanie zwartej pierzei zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu

 8. zakaz przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejącej zabudowy

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy oddziaływania uciążliwego al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 6. ochrona obiektu oznaczonego na rysunku planu – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Rakowieckiej, al. Niepodległości

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona pomników przyrody usytuowanych w sąsiedztwie terenu, w pasie Al. Niepodległosci - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 2 uchwały
 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


Brak

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Rakowiecka 26/30 - zespół akademicki SGGW

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zakaz wprowadzania nowej zabudowy od strony ul.Rakowieckiej

 2. zachowanie strefy ekspozycji obiektów od strony al.Niepodległości i od strony ul.Rakowieckiej

 3. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych

 4. zakaz sytuowania nośników reklamowych

 5. dopuszcza się nową zabudowę na tyłach budynków istniejących z ograniczeniem wysokości do nie wyższej niż obiekty istniejące

 6. zachowanie wejść głównych do budynków od strony ul.Rakowieckiej

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i ochrona cennej zieleni wysokiej towarzyszącej budynkom SGGW oraz stref zieleni osiedlowej

 2. w zagospodarowaniu zielenią terenu pomiędzy ul.Rakowiecką a zabudową SGGW należy uwzględnić, że obszar ten jest strefą ekspozycji, co wymaga właściwej kompozycji zieleni

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków

§16

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A3 ZP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zieleń urządzona (Arboretum)

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 90%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05

 3. maksymalna wysokość zabudowy 6 m

 4. ustala się zakaz wycinania drzew za wyjątkiem sytuacji podyktowanych wymogami fitosanitarnymi oraz ochronę istniejących zbiorników wodnych a także zasadę ich odpowiedniego wyeksponowania przy realizacji programu

 5. ustala się zasadę, że szacie roślinnej będą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. zakaz lokalizacji reklam

 5. ewentualna zabudowa powinna być zlokalizowana w sposób niewymagający realizacji dojazdów

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

nie ustala się

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Bruna, al.Niepodległości

 2. zakaz lokalizacji parkingów

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona pomników przyrody - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 2 lit. a uchwały

 2. zespół przyrodniczo-krajobrazowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

§17

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A4 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 15 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę istniejących budynków do 3 kondygnacji naziemnych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. utrzymanie ogólnodostępnego ciągu pieszego zgodnie ze stanem istniejącym

 3. strefa ochrony dóbr kultury współczesnej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.6 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Bruna

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

§18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A5 KP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: komunikacja piesza

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. zakaz grodzenia lub wprowadzania innych ograniczeń w użytkowaniu
§19

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A6 U-N(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi nauki

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 36 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy z zastrzeżeniem ust. 7 pkt.3

 8. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę do 5 kondygnacji naziemnych istniejącej zabudowy, pod warunkiem zachowania charakteru zabudowy

 9. ustala się ochronę istniejącej zieleni wysokiej , w szczególności topoli a także obowiązek uzupełnienia zieleni

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wymianę nawierzchni utwardzonej oraz realizację elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

1) strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały.

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Bruna,

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Rakowiecka 36 - budynek administracyjny Instytutu Biotechniki Przemysłu Wiejskiego

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zakaz wprowadzania nowej zabudowy od strony ul.Rakowieckiej

 2. zachowanie strefy ekspozycji obiektów od strony ul.Rakowieckiej - zakaz zabudowy i lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych, zakaz lokalizacji nośników reklamowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie terenu zagospodarowanego zielenią przed budynkiem Rakowiecka 36

 2. w zagospodarowaniu zielenią terenu pomiędzy ul. Rakowiecką a budynkiem Instytutu należy uwzględnić, że obszar ten jest strefą ekspozycji, co wymaga właściwej kompozycji zieleni

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektu chronionego planem

 2. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna