Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E3 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona20/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E3 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony: ul. Wiśniowej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Rakowieckiej - według rysunku planu

 7. zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 8. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

   1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

   2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się wymianę zabudowy

 2. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Rakowieckiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Wiśniowej, ul. Komedy

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Kazimierzowska 66 - dom

 2. ul.Wiśniowa 57, 59, 61 - domy

 3. ul.Kazimierzowska 70 -dom wraz z oficyną

 4. oficyny przy ul.Wiśniowej 57

 5. oficyny przy ul.Wiśniowej 59

 6. ul.Rakowiecka 31 i 33 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach

 4. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy w pierzei ul. Rakowieckiej, ul.Kazimierzowskiej i ul. Wiśniowej, zgodnie z granicami terenu

 5. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy nie objętej ochroną konserwatorską pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy i utrzymaniem obowiązującej linii zabudowy

 6. dopuszcza się nadbudowę obiektów nie objętych ochroną planem

 7. zakaz wprowadzania nowej zabudowy i wtórnych podziałów parcelacyjnych

 8. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Rakowieckiej, ul.Kazimierzowskiej i ul.Wiśniowej

 2. uporządkowanie i rewaloryzacja zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.

 3. zachowanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej dla obiektu przy ul.Kazimierzowskiej 66

 4. zakaz malowania i tynkowania elewacji o okładzinie kamiennej


§ 57

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E4 U-A/MW/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi administracji i/lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony : ul. Wiśniowej - według rysunku planu

 7. zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 8. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  3. nadbudowy istniejących budynków , za wyjątkiem budynków przy ul. Rakowieckiej 23,25, dla których dopuszcza się nadbudowę - do 5 kondygnacji naziemnej

 9. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowe obiekty będą nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Rakowieckiej, ul. Wiśniowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Wiśniowa 42, 44, 46, 48 - domy

 2. ul.Rakowiecka 25/27 – domy

 3. ul.Wisniowa 48 - oficyna

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji, z wyjątkiembudynku przy ul. Rakowieckiej25/27, gdzie dopuszcza się V kondygnacji

 4. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy w pierzei ul. Rakowieckiej i ul. Wiśniowej, zgodnie z liniami istniejącej zabudowy

 5. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy nie objętej ochroną planem pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy i utrzymaniem obowiązującej linii zabudowy oraz nawiązaniu formą architektoniczną do cech modernistycznych i funkcjonalistycznych sąsiadującej zabudowy

 6. dopuszcza się nadbudowę obiektów nie chronionych planem z ograniczeniem wysokości jak wyżej

 7. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Rakowieckiej i ul.Wiśniowej

 2. uporządkowanie i rewaloryzacja zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną
§ 58


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna