Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E5 U-OPobieranie 2.41 Mb.
Strona21/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E5 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 15 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, z zachowaniem charakteru zabudowy

 7. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, pod warunkiem iż nowe obiekty będą nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej A- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Rakowieckiej poprzez teren E4

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 59

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E6 U-A/MW/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi administracji i/lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 50 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Starościańskiej – według rysunku planu

 7. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu

 8. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  3. nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych za wyjątkiem budynku przy ul. Rakowieckiej 19, dla którego dopuszcza się nadbudowę - do 5 kondygnacji naziemnej

 9. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem, iż nowe obiekty będą nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej A - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.1 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Starościńskiej, ul. Rakowieckiej, ul. Wiśniowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Rakowiecka 19 – dom

 2. ul.Rakowiecka 21 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zakaz lokalizacji nowej zabudowy w pierzei ul.Rakowieckiej, zachowanie cofniętej linii zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji w pierzei ul.Narbutta i ul.Wiśniowej, V kondygnacji w pierzei ul.Starościańskiej i III w pierzei ul.Rakowieckiej (wysokość istniejącej zabudowy do zachowania) oraz do V kondygnacji we wnętrzu terenu, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 4. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy w pierzei ul.Wiśniowej, ul.Narbutta i ul.Starościańskiej zgodnie z liniami istniejącej zabudowy

 5. uwzględnienie w zagospodarowaniu od terenu od strony ul.Rakowieckiej strefy ekspozycji zabytków -ograniczenie zieleni wysokiej

 6. zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nośników reklamowych

 7. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Rakowieckiej, ul.Wiśniowej i ul.Starościańskiej

 2. uporządkowanie zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, nadokienników, boniowania, charakteru stolarki okiennej i drzwiowej itp., zachowanie formy i materiału pokryciowego dachu

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z klinkieru


§ 60


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna