Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E7 U-OPobieranie 2.41 Mb.
Strona22/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E7 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. dopuszcza się nadbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, z zastrzeżeniem ust. 7

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. ochrona planem obiektu oznaczonego na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Narbutta, Sandomierskiej , Rejtana

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Narbutta 14 - obiekt, w tym budynek mieszkalny7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów chronionych planem,

 2. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Sandomierskiej i ul.Starościańskiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, boniowania, pilastrów itp.


§ 61

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E8 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Narbutta i Wiśniowej– według rysunku planu

 6. ochrona zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się wymianę lub przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

   1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

   2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

   3. nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych

 8. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 9. ustala się ochronę dla historycznych wnętrz bram i klatek schodowych

 10. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 11. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

 12. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. ochrona planem obiektu oznaczonego na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Narbutta, Wiśniowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul.Wiśniowa 38 - dom, ogród, ogrodzenie, wpis pod Nr 1309 z dn. 11.09.1987

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Narbutta 18, 20, 22, 30 - domy, oficyna

 2. ul.Narbutta 26 - dom wraz z oficyną

 3. ul.Narbutta 20 - oficyny

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków i chronionych planem

 2. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 3. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy w pierzei ul.Narbutta i ul.Wiśniowej z wyjątkiem działek przy ul.Narbutta 18 i 30 z zabudową chronioną

 4. zakaz wprowadzania nowej zabudowy i wtórnych podziałów parcelacyjnych dla działek z zabudową chronioną jednorodzinną przy ul.Narbutta 18 i 30

 5. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy nie objętej ochroną pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy, utrzymaniem obowiązującej linii zabudowy oraz nawiązaniu formą architektoniczną do cech modernistycznych i funkcjonalistycznych sąsiadującej zabudowy

 6. dopuszcza się nadbudowę obiektów nie objętych ochroną z ograniczeniem wysokości jak wyżej

 7. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

 8. uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu od strony ul.Narbutta i ul.Wiśniowej strefy ekspozycji zabytków-ograniczenie zieleni wysokiej, zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nośników reklamowych

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Wiśniowej

 2. uporządkowanie zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej, zwłaszcza na działkach zabudowanych willami typu miejskiego

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną

 4. zachowanie formy ogrodzenia działek z zabytkowymi willami typu miejskiego przy ul.Narbutta 18 i 30

 5. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach budynku wpisanych do rejestru zabytków


§ 62


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna