Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E9 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona23/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E9 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Sandomierskiej, Rejtana, Starościńskiej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

   1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

   2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

   3. nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, za wyjątkiem środkowych kamienic przy ul. Rejtana, dla których ustala się możliwość nadbudowy do wysokości sąsiednich budynków

8) zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

9) dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych10) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Sandomierskiej, Rejtana, Starościńskiej, Rakowieckiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul.Sandomierska 23 - kamienica, wpisana pod Nr A-46 z dn. 10.03.2003

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Rejtana 14, 14A - domy

 2. ul.Sandomierska 21 – dom

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów wpisanych do rejestru i chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do V kondygnacji w pierzei ul.Starościańskiej, ul.Rejtana, ul.Sandomierskiej i ul.Rakowieckiej, z wyjątkiem istniejących obiektów wyższych, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 4. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy w pierzejach wszystkich ulic, zgodnie z granicami terenu

 5. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy nie objętej ochroną pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy i utrzymaniem obowiązującej linii zabudowy

 6. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

 7. zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nośników reklamowych

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Rakowieckiej, ul.Sandomierskiej i ul.Starościańskiej

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zakaz rozbudowy, nadbudowy obiektów wpisanych do rejestru i chronionych planem

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego i obiektów chronionych planem

 3. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, boniowania itp.

 4. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków


§ 63

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E10 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Sandomierskiej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

8) zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

9) dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych10) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: ul. Puławskiej, Rakowieckiej, Sandomierskiej , Olszewskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Sandomierska 16 -dom

 2. ul.Olszewska 14/20 - dom

 3. ul.Puławska 10, 12-domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji w pierzei ul.Sandomierskiej i ul.Olszewskiej oraz w pierzei ul.Rakowieckiej i VII w pierzei ul.Puławskiej, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Rakowieckiej, ul.Puławskiej, ul.Sandomierskiej i ul.Olszewskiej

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, formy okien (dotyczy zwłaszcza ul.Olszewskiej 14/20) itp.

 3. zakaz tynkowania i malowania elewacji z klinkieru, zachowanie w niezmienionym kształcie przejazdów bramowych od strony ul.Puławskiej wraz z żeliwnymi odbojami


§ 64


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna