Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E13 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona25/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E13 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 3,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 36 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. ustala się ochronę kapliczki na rogu ulic Rejtana i Sandomierskiej

 7. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Rejtana, Narbutta – według rysunku planu

 8. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunku planu

 9. dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 7, przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 10. dopuszcza się nadbudowę budynków w dostosowaniu do zabudowy w sąsiedztwie z zastrzeżeniem ust. 7 pkt.3.3

 11. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 12. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych.

 13. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Puławskiej, Rejtana, Narbutta, Sandomierskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Rejtana 3 - dom wraz z oficyną

 2. ul.Puławska 20 - dom

 3. ul.Narbutta 10 -dom

 4. ul.Rejtana 1 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy, z wyjątkiem działki przy ul.Narbutta 10 - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z liniami istniejącej zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Sandomierskiej, ul.Rejtana i ul.Puławskiej, uporządkowanie i uczytelnienie

 2. zachowanie kompozycji zieleni wewnątrz terenu zabudowy z wyłączeniem zieleni kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, wykuszy, ozdobnych szczytów kamienic itp.

 3. zachowanie podcieni w kamienicy przy ul. Puławskiej 20

 4. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną


§ 67

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E14 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Sandomierskiej , Narbutta, Madalińskiego – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków – z zastrzeżeniem ust.8

 2. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 3. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

11) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury oraz częściową likwidację i wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Puławskiej, Sandomierskiej , Narbutta, Madalińskiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona obiektu wraz z terenem wpisanych do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków

 1. ul.Puławska 28 - kamienica, wpisana pod Nr 1613-Az dn. 4.03.1996

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Puławska 24 -dom i oficyna

 2. ul.Puławska 24A -dom i oficyna

 3. ul.Puławska 24B - dom i oficyna

 4. ul.Puławska 26, 26A - domy

 5. ul.Sandomierska 4, 4A, 8 -domy

 6. ul.Narbutta 3, 3A, 5, 9 – domy

 7. ul.Narbutta 5A i 7 - dom

 8. ul.Sandomierska 6 - dom

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków i chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji w pierzei ul.Sandomierskiej, ul.Narbutta, ul.Madalińskiego i we wnętrzu terenu, VI kondygnacji w pierzei ul.Puławskiej, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Sandomierskiej, ul.Narbutta, ul.Madalińskiego i ul.Puławskiej

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie podcieni w kamienicy przy ul. Puławskiej 28

 3. zachowanie rzeźb na elewacjach i kolumnach podcieni oraz drzwi w parterach w budynkach przy ul.Puławskiej 28, 26, 26A

 4. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów wraz ze wspornikami, balustrad itp.

 5. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną

 6. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków
§ 68


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna