Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E17 U-ZPobieranie 2.41 Mb.
Strona27/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E17 U-Z


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi zdrowia


 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 20 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ul. Sandomierskiej - zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę obiektu

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Sandomierskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

§ 71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E18 U(MW)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi

Dopuszczalne : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 24 m

 5. nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Sandomierskiej i Madalińskiegoj – według rysunku planu

 7. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Madalińskiego, Melsztyńskiej, Sandomierskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 72

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E19 KP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: komunikacja piesza

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

  Zakaz grodzenia lub wprowadzania innych ograniczeń w użytkowaniu


§73

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E20 MW (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. powierzchnia terenu biologicznie czynna 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 4,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. dopuszczenie zmiany funkcji poszczególnych lokali z zakazem:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  3. nadbudowy i rozbudowy budynku

 1. zakaz lokalizowania odrębnych garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Melsztyńskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 74


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna