Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E21 U-OPobieranie 2.41 Mb.
Strona28/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E21 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18m

 5. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynków szkoły

 8. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy od strony ulicy Madalińskiego

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, , uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Melsztyńskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 75

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E22 U-KS (MW)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: obiekty sakralne

Dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna związana z przeznaczeniem podstawowym 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 15 m

 5. ustala się ochronę istniejącej zieleni wysokiej

 6. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  3. nadbudowy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 7. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Melsztyńskiej , Łomnickiej, Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Narbutta 21 – dom

 2. ul.Narbutta 19 – dwa obiekty

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie ekstensywnego układu zabudowy - zakaz wprowadzania nowej zabudowy

 3. dopuszcza się nadbudowę obiektu położonego w południowej części terenu do V kondygnacji, w przypadku pozostałych obiektów zakaz nadbudowy

 4. dopuszcza się wymianę zabudowy nie chronionej planem z wprowadzeniem obowiązującej linii zabudowy od strony ul.Melsztyńskiej zgodnie z istniejąca linią zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Narbutta

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.

 3. zachowanie formy ogrodzenia posesji korespondującej z charakterem zabudowy


§ 76


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna