Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E23 MW (U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona29/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E23 MW (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,3

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Narbutta, Wiśniowej , Melsztyńskiej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 7, przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 3. nadbudowy budynków mieszkalnych, z wyjątkiem budynków przy ul. Narbutta, dla których dopuszcza się nadbudowę do wysokości innych kamienic , tj. maksymalnie do 5 kondygnacji naziemnej, a przy narożniku z ul. Wiśniową maksymalnie do 6 kondygnacji naziemnej

 4. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 1. zakaz lokalizowania odrębnych garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 2. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Melsztyńskiej , Wiśniowej Narbutta

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Narbutta 23, 25, 25A, 27 – domy

 2. ul.Narbutta 27A – oficyny

 3. ul. Narbutta 29 – dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy terenu - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy zgodnie z granicami terenu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do VI kondygnacji

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Narbutta

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni wewnątrz terenu zabudowy z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów z balustradami i ozdobnymi wspornikami, wykuszy, lukarn, boniowania, itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładzina kamienną


§ 77

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E24 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Narbutta i Kazimierzowskiej – według rysunku planu

 7. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 8. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 9. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, z zachowaniem charakteru zabudowy

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Wiśniowej , Narbutta, Kazimierzowskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 78


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna