Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A7 KD-TsPobieranie 2.41 Mb.
Strona3/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

§20

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A7 KD-Ts


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: tereny obiektów i urządzeń transportu samochodowego

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalna wysokość zabudowy 10 m

 4. ustala się ochronę istniejącej zieleni wysokiej

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy ul. Boboli - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Rakowieckiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

§21

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A8 KD-GP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: parking terenowy

 1. Zasady obsługi terenu komunikacyjne

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Bruna
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

4. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 22

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A9 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 50 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowe obiekty będą nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 8. zakaz realizacji odrębnych budynków garażowych

 9. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

      1. nadbudowy istniejących budynków

      2. rozbudowy

      3. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

      4. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

10) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić rewitalizację zieleni oraz istniejących elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy ul. Boboli - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały.

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Bruna

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 23


Pobieranie 2.41 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna