Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F1 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona30/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F1 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 3,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Olszewskiej – zgodnie z rysunku planu

 7. dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust.7, przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się wymianę zabudowy, z zastrzeżeniem ust.7, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków oraz uwzględni naturalne walory krajobrazowe terenu

 2. zakaz lokalizowania odrębnych garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 3. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. tereny o specjalnych wymogach fundamentowania budynków

 6. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Puławskiej, Olszewskiej, Chocimskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Chocimska 15 – dom

 2. ul. Puławska 25A - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy,

 3. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy i uzupełnienie pierzei ulicznych pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy w pierzei ul.Olszewskiej do V kondygnacji

 4. dopuszcza się nadbudowę obiektów niższych do ww. wysokości z wyłączeniem obiektu przy ul. Puławskiej 25A

 5. kształtowanie obowiązującej linii zabudowy dla nowej zabudowy od strony ul.Puławskiej i ul.Olszewskiej zgodnie z granicami terenu i od strony ul.Chocimskiej zgodnie z linią istniejącej zabudowy

 6. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Puławskiej i ul.Chocimskiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, boniowania itp.

 3. zachowanie istniejącej formy ogrodzenia posesji z zabytkiem


§ 79

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F2 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Olszewskiej, Willowej, Chocimskiej – zgodnie z rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 7, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

   1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

   2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 8. dopuszcza się wymianę zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 7, pod warunkiem, iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków oraz uwzględni naturalne walory krajobrazowe terenu

9) zakaz lokalizowania odrębnych garaży naziemnych i budynków gospodarczych

10) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 6. tereny o specjalnych warunkach fundamentowania

 7. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Puławskiej, Olszewskiej, Chocimskiej, Willowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Chocimską 3 - dom

 2. ul.Willowa 6, 8/10 - domy

 3. ul.Puławska 33, 39 -domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy

 3. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy i uzupełnienie pierzei ulicznych pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy w pierzei ul.Olszewskiej do V kondygnacji, w pierzei ul.Chocimskiej i Puławskiej do VI kondygnacji

 4. kształtowanie obowiązującej linii zabudowy dla nowej zabudowy od strony ul.Puławskiej, ul.Olszewskiej, ul.Chocimskiej i ul.Willowej zgodnie z granicami terenu

 5. w przypadku wymiany zabudowy przy ul.Puławskiej 37 wprowadza się wymóg zastosowania boniowania w parterze

 6. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Puławskiej, ul.Chocimskiej i ul.Willowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad (dotyczy zwłaszcza ul.Puławska 33), pilastrów, boniowania, ul.Chocimska 7 - formy dachu i materiału pokrycia dachowego itp.

 3. zachowanie elewacji z cegły cementowej (ul.Willowa 6) oraz elewacji z okładziną kamienną - zakaz tynkowania i malowania

 4. ul.Chocimska 3 - do wymiany kolidujące z charakterem zabudowy obudowy balkonów

 5. ul.Chocimska 7 - zachowanie formy ogrodzenia korespondującej z charakterem budynku
§ 80


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna