Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F3 U-OPobieranie 2.41 Mb.
Strona31/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F3 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 90%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 10%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 6 m

 5. ustala się ochronę szaty roślinnej o walorach przyrodniczo – krajobrazowych oraz zasadę jej odpowiedniego wyeksponowania przy realizacji programu

 6. ustala się zasadę, że szacie roślinnej mogą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Olszewskiej poprzez teren F2

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 81

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F4 U-Z


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi zdrowia

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 10%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulicy Chocimskiej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę zabudowy oraz jej wymianę , pod warunkiem iż będzie ona nawiązywać do istniejących budynków oraz uwzględni naturalne walory krajobrazowe terenu

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. tereny o specjalnych wymogach fundamentowania budynków

 3. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Chocimskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury

7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. dom przy ul.Chocimskiej 5 łącznie z zabudową zabytkowej bramy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zakaz wprowadzania nowej zabudowy, także gospodarczej

 3. zakaz nadbudowy istniejących obiektów

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. uporządkowanie zieleni we wnętrzu terenu z sanacją zieleni kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego, wielkości i kształtu otworów okiennych oraz charakteru stolarki okiennej, zachowanie wejść itp.

 3. zachowanie elewacji z cegły cementowej - zakaz tynkowania i malowania

 4. zachowanie zabytkowej bramy wjazdowej na teren
§ 821   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna