Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F5 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona32/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F5 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej, w szczególności na działce przy ul. Willowej 7

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Willowej oraz od strony parku – według rysunku planu

 8. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy , ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  3. nadbudowy oraz rozbudowy

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie i ochronę elementów małej architektury ( w szczególności ul. Willowa)

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 6. tereny o specjalnych warunkach fundamentowania

 7. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Puławskiej i Willowej, Chocimskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Puławska 41 - dom

 2. ul.Willowa 7, 9, 11, 13 – domy
7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zakaz lokalizacji nowej zabudowy (także na tyłach działki przy ul.Willowej 7)

 3. dopuszcza się wymianę istniejących obiektów, z ograniczeniem wysokości dla nowej zabudowy do VI kondygnacji

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

  1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Chocimskiej i ul.Willowej

  2. uporządkowanie zieleni we wnętrzu terenu z sanacją zieleni kolidującej z zabudową

  3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

   1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

   2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci ozdobnych gzymsów, półkolumn, balkonów, balustrad itp., ul.Willowa 7 -formy dachu z lukarnami i pokrycia dachówką

   3. ul.Puławska 41 - zachowanie formy ogrodzenia (ażurowe na podmurówce)
§ 83

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F6 U-A/MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi administracji i/lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 60%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej.

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy jej historycznej formy

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. tereny o specjalnych warunkach fundamentowania

 3. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Willowej , Chocimskiej, Słonecznej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Willowa 1, 3, 5 – domy

 2. ul. Słoneczna 15 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek, zakaz wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz nadbudowy, rozbudowy istniejących obiektów

 4. nowa zabudowa dopuszczona jedynie na działce zlokalizowanej na tyłach działki przy ul.Willowej 5 pod warunkiem ograniczenia wysokości zabudowy do II kondygnacji, wprowadzenia obowiązującej linii zabudowy od ul.Chocimskiej zgodnie z linią istniejącej zabudowy, ograniczeniem powierzchni zabudowy działki do 30%, nawiązanie architektura do stylu istniejącej zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul. Słonecznej i ul.Willowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balustrad, kolumn itp.

 3. zakaz tynkowania i malowania elewacji z okładziną kamienną (ul.Słoneczna 15)


§ 84


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna