Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F7 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona33/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F7 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej.

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy historycznej formy zabudowy

 8. ustala się zakaz lokalizacji usług, w przypadku których uciążliwość wykracza poza lokal

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. tereny o specjalnych warunkach fundamentowania

 3. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Willowej , Chocimskiej, Słonecznej, Humańskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Willowa 2 - dom

 2. ul.Chocimska 2, 4 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek, zakaz wprowadzania podziałów wtórnych

 3. zakaz nadbudowy, rozbudowy istniejących obiektów

 4. nowa zabudowa dopuszczona jedynie na wolnej działce zlokalizowanej na rogu ul.Willowej i ul.Słonecznej pod warunkiem: ograniczenia wysokości zabudowy do III kondygnacji, usytuowania elewacji frontowej w linii równoległej do granicy terenu i odsuniętej od niej o 3 m, ograniczenia powierzchni zabudowy działki do 30% i nawiązania architekturą do stylu istniejącej zabudowy oraz od strony ul.Chocimskiej na działce pod nr 13 pod warunkiem: ograniczenia wysokości zabudowy do III kondygnacji, usytuowania elewacji frontowej w linii zabudowy zgodnie z granicami terenu, pozostawienia budynku przy ul.Chocimskiej 4 jako wolnostojącego i nawiązania architekturą do stylu istniejącej zabytkowej zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Chocimskiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, boniowania, lukarn, formy i materiału pokrycia dachowego, zwłaszcza w przypadku zabudowy willowej itp.

 3. zachowanie ogrodzeń i wjazdów bramowych na posesjach z zabytkową zabudową jednorodzinną o formie korespondującej charakterem zabytków


§ 85

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F8 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej.

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Chocimskiej

 8. dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 7, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy historycznej formy zabudowy

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury

 10. ustala się zakaz lokalizacji usług, w przypadku których uciążliwość wykracza poza lokal

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. tereny o specjalnych warunkach fundamentowania

 3. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Chocimskiej, Słonecznej, Humańskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Chocimska 6, 8/10, 14 – domy
7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie obecnej parcelacji działek

 3. zakaz wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz wprowadzania nowej zabudowy z wyjątkiem wymiany istniejącej zabudowy

 5. dla ww. nowej zabudowy ograniczenie wysokości do V kondygnacji w pierzei ul.Chocimskiej i do IV na rogu ul.Chocimskiej i ul.Humańskiej

 6. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ul.Chocimskiej zgodnie z granicami terenu

 7. zakaz wprowadzania nowej zabudowy na osi ul.Olszewskiej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Chocimskiej i ul.Słonecznej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, lukarn, formy i materiału pokrycia dachowego, zwłaszcza w przypadku zabudowy willowej itp.

 3. zachowanie podcieni w kamienicy przy ul.Chocimskiej 14

 4. zachowanie charakterystycznej formy zadaszenia tarasu w domu przy ul.Humańskiej 8

 5. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną (ul.Chocimska 14)


§ 86


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna