Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F9 MW/U/U-APobieranie 2.41 Mb.
Strona34/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F9 MW/U/U-A


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi i/lub usługi administracji

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej.

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Chocimskiej – według rysunku planu

 8. dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 8, przebudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy historycznej formy zabudowy

 9. ustala się zakaz wprowadzania usług, w przypadku których uciążliwość wykracza poza lokal

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Spacerowej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 3. tereny o specjalnych warunkach fundamentowania

 4. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Kujawskiej, Chocimskiej Słonecznej, Olszewskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul.Chocimską 18-willa, wpisana pod Nr 1508-A z dn. 17.02.1992

8.2 Obiekty chronione planem

 1. ul. Kujawska 1,3,5- domy i budynki gospodarcze

 2. ul. Słoneczna 37 – hotel8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków i chronionych planem

 2. zakaz wprowadzania nowej zabudowy z wyjątkiem wymiany zabudowy istniejącej

 3. dla ww. nowej zabudowy ograniczenie wysokości do V kondygnacji i nie wyższej niż zabudowa istniejąca

 4. wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ul.Chocimskiej zgodnie z granicami terenu

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych dla obiektu przy ul.Chocimskiej 18 od strony ul.Chocimskiej i od strony ul.Słonecznej

 6. dla całego terenu utworzenie strefy ekspozycji zabytków z zakazem lokalizacji nośników reklamowych, tymczasowych obiektów kubaturowych oraz z ograniczeniem wprowadzania zieleni wysokiej

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Chocimskiej, ul.Słonecznej i ul.Kujawskiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. dopuszcza się rozbiórkę lub przebudowę obiektu przy ul.Chocimskiej 20 po wykonaniu stosownej dokumentacji obiektu o cechach zabytkowych

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 3. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, ozdobnych wsporników, nadokienników itp.


§ 87

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F10 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,6

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy historycznej formy zabudowy

 8. zakaz nadbudowy istniejącej zabudowy

 9. ustala się zakaz wprowadzania usług, w przypadku których uciążliwość wykracza poza lokal

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Spacerowej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 3. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Słonecznej,

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Słoneczna 50 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektu chronionego planem

 2. zakaz wprowadzania zmian przestrzennych na obszarze - rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Słonecznej i ul.Spacerowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad


§ 88


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna