Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F11 KPPobieranie 2.41 Mb.
Strona35/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F11 KP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: komunikacja piesza

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. zakaz grodzenia lub wprowadzania innych ograniczeń w użytkowaniu

§ 89

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F12 MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 45%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę i nadbudowę do 3 kondygnacji naziemnej dla istniejącej zabudowy, pod warunkiem iż nowe elementy zabudowy będą nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków – z zastrzeżeniem ust. 7

 8. ustala się w zabudowie mieszkaniowej zakaz zmiany przeznaczenia lokali na usługowe, w przypadku uciążliwości wykraczającej poza lokal

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Spacerowej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 3. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Słonecznej i ulicy Wybieg

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Słoneczna 20/22/24/26, 28/30, 32/34, 36/38, 40/42/44/46 - domy

 2. ul.Wybieg 17/19/21/23 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie podziału parcelacyjnego działek

 3. zakaz wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zachowanie układu zabudowy

 5. zakaz wprowadzania nowej zabudowy, także gospodarczej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Słonecznej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad, lukarn, kominów itp.

 3. zachowanie form dachów

 4. stosowanie jednakowej kolorystki elewacji oraz kolorystki i materiału pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna) dla poszczególnych obiektów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej

 5. zachowanie ażurowej formy ogrodzeń, częściowo w złym stanie technicznym - do wymiany


§ 90

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F13 MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej.

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę i nadbudowę do 3 kondygnacji naziemnej istniejącej zabudowy, pod warunkiem iż nowe elementy zabudowy będą nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków – z zastrzeżeniem ust.7

 8. ustala się w zabudowie mieszkaniowej zakaz zmiany przeznaczenia lokali na usługowe, w przypadku uciążliwości wykraczającej poza lokal

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Spacerowej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 3. tereny o specjalnych warunkach fundamentowania

 4. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Wybieg

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


część obszaru w rejestrze zabytków – zasięg wskazany na rysunku planu

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Wybieg 2/4/6/8 - dom

 2. ul. Wybieg 8A, 17/19/21/23, 18, 20/22/24, 10/12/14/16 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie podziału parcelacyjnego działek

 3. zachowanie układu zabudowy

 4. zakaz wprowadzani nowej zabudowy, także gospodarczej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. wprowadzenie kontynuacji szpaleru wzdłuż ul.Spacerowej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. ujednolicenie kolorystki elewacji oraz kolorystki i materiału pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna) dla poszczególnych obiektów w zabudowie szeregowej

 3. ul.Wybieg 10 - do odtworzenia przebudowana forma dachu

 4. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, lukarn, kominów, balkonów itp.


§ 91


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna