Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F14 KPPobieranie 2.41 Mb.
Strona36/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F14 KP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: komunikacja piesza

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. zakaz grodzenia lub wprowadzania innych ograniczeń w użytkowaniu


§ 92

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F15 MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 60%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę i nadbudowę do 3 kondygnacji naziemnej dla istniejącej zabudowy, pod warunkiem iż nowe elementy zabudowy będą nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków – zastrzeżeniem ust.7

 8. ustala się w zabudowie mieszkaniowej zakaz zmiany przeznaczenia lokali na usługowe, w przypadku uciążliwości wykraczającej poza lokal

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej B - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.2 uchwały

 2. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Słonecznej i ulicy Wybieg

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Słoneczna 10,12/14/16/18 – domy

 2. ul. Słoneczna 4/6/8 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie podziału parcelacyjnego działek

 3. zakaz wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zachowanie układu zabudowy

 5. zakaz wprowadzania nowej zabudowy, także gospodarczej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Słonecznej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci balkonów, balustrad, lukarn, kominów itp.

 3. zachowanie form dachów

 4. stosowanie jednakowej kolorystki elewacji oraz kolorystki i materiału pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna) dla poszczególnych obiektów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej

 5. zachowanie ażurowej formy ogrodzeń, częściowo w złym stanie technicznym - do wymiany
§ 93

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F16 MW/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 15%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 4,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zachowanie zwartych pierzei zabudowy m.in. od strony ul. Belwederskiej, Zajączkowskiej, Grottgera – według rysunku planu

 8. dopuszcza się wymianę i uzupełnienie zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 9. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

10) ustala się ochronę detalu architektonicznego

11) zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych i gospodarczych12) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Belwederskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. ochrona planem obiektów oznaczonych na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 4. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic Grottgera , Pogodnej, Zajączkowskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Pogodna 4 – dom

 2. ul.Grottgera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - domy

 3. ul.Pogodna 2 i 6 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu zabudowy w południowej części terenu z zakazem wprowadzania zabudowy wewnątrz terenu, także zabudowy gospodarczej

 3. dopuszcza się wymianę zabudowy chronionej planem pod warunkiem ograniczenia wysokości do V kondygnacji

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

 5. zachowanie nawierzchni brukowej dla ul. Zajączkowskiej i fragmentu ul. Pogodnej

 6. zakaz wprowadzania wygrodzeń wewnątrz terenów istniejącej zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Grottgera i ul.Belwederskiej

 2. zachowanie dziedzińców zagospodarowanych zielenią wewnątrz terenów zabudowy

 3. uporządkowanie zieleni wewnątrz terenu z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 4. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, pilastrów, parapetów, formy ozdobnego szczytu itp.


§ 94


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna