Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F17 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona37/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F17 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 45%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Belwederskiej, Grottgera – według rysunku planu

 8. dopuszcza się wymianę i uzupełnienie zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków – z zastrzeżeniem ust. 7

 9. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

10) zakaz lokalizacji odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

11) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Belwederskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. ochrona planem obiektów oznaczonych na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 4. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic Grottgera , Belwederskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Grottgera 9, 9A, 13/15/17/19, 21/23/25-domy

 2. ul.Grottgera 1, 3, 5, 11

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania zabudowy wewnątrz terenu, także zabudowy gospodarczej

 3. zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów

 4. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy, pod warunkiem zachowania układu zabudowy oraz ograniczeniem wysokości zabudowy do V kondygnacji

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. wprowadzenie kontynuacji szpaleru wzdłuż ul.Belwederskiej

 2. zachowanie dziedzińców zagospodarowanych zielenią wewnątrz terenów zabudowy

 3. uporządkowanie zieleni wewnątrz terenu z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 4. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, pilastrów, parapetów, formy ozdobnego
  szczytu itp.

§ 95

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F18 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 60%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. dopuszcza się przebudowę, nadbudowę , rozbudowę istniejącej zabudowy pod warunkiem, iż przekształcenia nie zniszczą jej historycznej formy

 7. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, pod warunkiem iż nowe obiekty będą nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków oraz uwzględnią naturalne walory krajobrazowe terenu

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic Grottgera , Pogodnej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 96


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna