Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F19 MWPobieranie 2.41 Mb.
Strona38/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F19 MW


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 36 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. zakaz lokalizacji nowej zabudowy

 8. zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy

 9. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy

 10. ustala się w zabudowie mieszkaniowej zakaz zmiany przeznaczenia lokali na usługowe, w przypadku uciążliwości wykraczającej poza lokal

11)przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie zieleni, elementów małej architektury oraz wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej E - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.4 uchwały

 2. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic Dworkowej, Smetany

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Dworkowej 3 - dom i ogród
7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektu chronionego planem

 2. zakaz wprowadzania nowej zabudowy, dla działki przy ul. Dworkowej 3

 3. zakaz wprowadzania wtórnych podziałów parcelacyjnych i nowej zabudowy

 4. utworzenie strefy ekspozycji obiektu chronionego z zakazem lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów kubaturowych na terenie pomiędzy zabudową przy ul. Dworkowej 3, a ulicami: Dworkową i Smetany

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Dworkowej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektu chronionego

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, nadokienników, ozdobnego szczytu, balustrad na szczycie, boniowania w parterze itp.


§ 97

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F20 ZP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zieleń urządzona

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 95%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,01

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 1%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 6 m

 5. ustala się ochronę szaty roślinnej o walorach przyrodniczo – krajobrazowych oraz istniejących stawów oraz zasadę ich odpowiedniego wyeksponowania przy realizacji programu

 6. ustala się zasadę, że szacie roślinnej i ciągowi wodnemu mogą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takie jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku

 7. dopuszcza się lokalizowanie nisko-kubaturowych obiektów towarzyszących funkcji parkowej wyłącznie poza strefą ochrony stoku , z uwzględnieniem priorytetu ochrony zieleni i po przeprowadzeniu analiz urbanistyczno-architektonicznych, o łącznej powierzchni zabudowy dla wszystkich obiektów nie przekraczającej 1000 m2 i o powierzchni zabudowy dla 1 obiektu nie przekraczającej 500 m2

 8. dopuszcza się zachowanie lecznicy dla zwierząt w zaadaptowanym obiekcie przu ul. Promenada 4,

 9. funkcjonowanie zabudowy nie może powodować konieczności wjazdu samochodów na teren parku

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulic: Puławskiej, Spacerowej , Belwederskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 3. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały

 4. zakaz umieszczania reklam

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

nie ustala się

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dworkowej , Morskie Oko

 2. zakaz lokalizacji parkingów

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona pomników przyrody - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 2.1 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul.Puławska 55/59 - zespół pałacu Szustra (ogród - park „Promenada" i park „Morskie Oko", Domek Mauretański, Gołębnik z bramą, Mauzoleum Szustrów), wpisany pod Nr 454/1,3,4,6

8.2 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zachowanie funkcji obiektów

 2. dopuszczenie wzbogacenia programu rekreacyjno-wypoczynkowego parku, zwłaszcza w części położonej pod skarpą

 3. zachowanie kompozycji obszaru wraz ze zbiornikami wodnymi, układem komunikacyjnym, kompozycją zieleni i ukształtowaniem powierzchni terenu

 4. rewaloryzacja całości założenia parkowego wraz z rewaloryzacją zbiorników wodnych, poprzedzona pracami studialnymi i kompleksowym projektem rewaloryzacji, dopuszczona lokalizacja małej architektury, urządzeń i niewielkich obiektów kubaturowych związanych z rekreacyjnym wykorzystaniem parku, zwłaszcza w części podskarpowej - dostosowanie charakteru tych obiektów do zabytkowego charakteru obszaru

 5. dopuszczone wprowadzenie ogrodzenia całości założenia parkowego w formie ażurowej, stylizowanej, dostosowanej do zabytkowego charakteru obiektów

 6. zakaz wygrodzeń fragmentów obszaru

 7. od strony ul.Puławskiej oraz ul.Spacerowej i ul.Belwederskiej pomiędzy granicą parku a ulicą zakaz lokalizacji nośników reklamowych oraz tymczasowych obiektów kubaturowych

 8. zakaz lokalizacji nośników reklamowych w strefie ekspozycji kubaturowych obiektów zabytkowych

8.3 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Belwederskiej i ul.Dworkowej

 2. zachowanie pomników przyrody i wprowadzenie 15-metrowej strefy ich ochrony

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

 4. systematyczna pielęgnacja zieleni oraz zbiorników wodnych


§ 98


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna