Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F21 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona39/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F21 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 5,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 24 m, z wyłączeniem istniejącej dominanty wysokościowej przy ul. Dworkowej 2, dla której maksymalna wysokość wynosi 60m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali

 8. dopuszcza się przebudowę istniejącego parterowego pawilonu handlowego bądź wymianę zabudowy na odpowiednią dla śródmiejskiego pierzejowego charakteru miejsca

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie zieleni, elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej E - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.4 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dworkowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 99

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F22 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Dworkowej – zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 8. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 9. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 10. nadbudowy istniejącej zabudowy , za wyjątkiem zabudowy przy ul. Puławskiej 51, dla której dopuszcza się nadbudowę do 6 kondygnacji naziemnej

 11. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w ramach wymiany małocennej zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków oraz uwzględni naturalne walory krajobrazowe terenu

 12. zakaz lokalizowania odrębnych garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 13. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej E - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.4 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dworkowej , Smetany

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Dworkowa 5, 7, 9 – domy

 2. ul.Puławska 49 – dom

 3. ul.Smetany 1- dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy wzdłuż ul.Puławskiej i ul.Dworkowej

 3. dopuszcza się wymianę obiektów chronionych planem

 4. zachowanie istniejących przejść bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Dworkowej i ul.Puławskiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

 3. uporządkowanie zieleni we wnętrzu zabudowy z sanacją zieleni kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, pilastrów, boniowania, itp.


§ 100


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna