Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A 10 MWPobieranie 2.41 Mb.
Strona4/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A 10 MW


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni zgodnie z rysunkiem planu

 7. zakaz realizacji odrębnych budynków garażowych

 8. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, bez zmiany funkcji natomiast zakazuje się:

 1. nadbudowy istniejących budynków

 2. rozbudowy istniejących budynków

 3. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

9) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony dóbr kultury współczesnej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.6 uchwały 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały.

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Bruna

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały
 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 24

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A11 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 40m

 5. dachy płaskie

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 8. dopuszcza się wymianę zabudowy , ze zmianą funkcji i jednoczesnym zapewnieniem miejsc postojowych

 9. dopuszcza się przekształcenie zabudowy usługowej odpowiednio dla śródmiejskiego charakteru skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Batorego

 10. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. nadbudowy istniejących budynków

 2. rozbudowy istniejących budynków

 3. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 4. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

11) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, wymianę nawierzchni oraz rewitalizację murów osłonowych z ceramicznymi okładzinami z okresu budowy zespołu

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony dóbr kultury współczesnej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.6 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 5. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 6. zachowanie cech architektonicznych budynku przy ul. Bruna 2, wskazanego na rysunku planu jako obiekt obięty ochroną jako dobro kultury współczesnej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Bruna

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 25


Pobieranie 2.41 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna