Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F23 U-KPobieranie 2.41 Mb.
Strona40/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F23 U-K


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi kultury

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 10 m

 5. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 6. ustala się ochronę zieleni

 7. zakazuje się zmiany historycznej kompozycji przestrzennej oraz zmiany formy architektonicznej obiektów zabytkowych

 8. wymagane jest zapewnienie ekspozycji zabytkowych obiektów

 9. wszelkie prace remontowe i modernizacyjne muszą być przeprowadzane w ten sposób, aby obiekt nie zatracił cech, świadczących o jego wartościach zabytkowych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały


 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Morskie Oko

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona zespołu pałacowo-parkowego i obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków

 1. ul.Puławska 55/59 - zespół pałacu Szustra (pałac, Domek Murgrabiego, ogród), wpisane pod Nr 454/1-2,5

8.2 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zakaz rozbudowy, nadbudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 3. zachowanie detalu architektonicznego zabytkowych obiektów

 4. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków i na całym terenie
§ 101

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F24 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy:

- dla pierzei ul.Puławskiej do VI kondygnacji i 24m,

- dla pierzei ul.Belgijskiej do V kondygnacji i 18m

- dla terenów przy ul.Morskie Oko 1, 3, 5 do III kondygnacji i12 m

- dla pozostałych części terenu – do 24m 1. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 2. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 3. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Belgijskiej – według rysunku planu

 4. dla zabudowy położonej przy ul. Morskie Oko ustala się utrzymanie funkcji mieszkalnych

 5. dopuszcza się przekształcenia zabudowy pod warunkiem uwzględnienia ochrony historycznych elementów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego ( zespół pałacowo-parkowy, Skarpa Warszawska)

 6. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w ramach wymiany zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków oraz uwzględni naturalne walory krajobrazowe terenu

 7. ustala się ochronę małej architektury, w szczególności przy przedwojennej zabudowie przy ul. Belgijskiej 2, 2a, 4 na zboczu skarpy

 8. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 4. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 5. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 6. strefa zabudowy śródmiejskiej

 7. tereny o specjalnych warunkach fundamentowania

 8. ochrona planem obiektów oznaczonych na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Puławskiej, Morskie Oko, Belgijskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Belgijska 2, 2A, 6, 8 – domy

 2. ul. Morskie Oko 5

7.3 Zasady kształtowania zabudowy

 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy od strony ul.Puławskiej i ul.Belgijskiej z zakazem lokalizacji nowej zabudowy na działkach przy ul.Belgijskiej 2, 2A

 3. dla działek przy ul.Belgijskiej 2, 2A zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących oraz zakaz wtórnej parcelacji działek

 4. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy nie objętej ochroną planem

 5. dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy nie chronionej planem

 6. zachowanie ukształtowania powierzchni terenu

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Belgijskiej i ul.Puławskiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną


 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci lukarn, gzymsów, balkonów, balustrad, kominów itp.

 3. przewrócenie oryginalnych otworów okiennych w dolnej kondygnacji domu przy ul.Belgijskiej 2

 4. zachowanie formy dachu

 5. zachowanie i rewaloryzacja zagospodarowania otoczenia domów przy ul.Belgijskiej 2 i 2A (schody,

ukształtowanie terenu, zieleń)§ 102


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna