Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F25 MW (U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona41/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F25 MW (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne :usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. - maksymalna wysokość zabudowy 24 m,

- dla terenów przy ul.Wygoda 2, 2A, 3, 4, 5 i ul. Boryszewskiej 2A i 2B maksymalna wysokość zabudowy wynosi 12 m - III kondygnacje

 1. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 2. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 3. zachowanie zwartej pierzei zabudowy od strony ul. Puławskiej, Belgijskiej – według rysunku planu

 4. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w ramach wymiany zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków oraz uwzględni naturalne walory krajobrazowe terenu

 5. dopuszcza się przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy pod warunkiem uwzględnienia ochrony historycznych elementów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

9) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 4. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 5. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 6. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Puławskiej, Belgijskiej, Wygody, Boryszewska

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona pomników przyrody - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 2 .1 uchwały
 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Belgijska 3-dom

 2. ul.Belgijska 13 i 15 - domy

 3. ul.Puławskaj 65 - dom

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu zabudowy - pierzejowej wzdłuż ul.Boryszewskiej, ul.Puławskiej i ul.Belgijskiej oraz jednorodzinnej wolnostojącej pod skarpą - tereny przy ul.Wygoda 2, 2A, 3, 4, 5 i ul. Boryszewskiej 2A i 2B

 3. dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy pod warunkiem utrzymania obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ul.Puławskiej, ul.Boryszewskiej i ul.Belgijskiej zgodnie z granicami terenu

 4. dopuszcza się nadbudowę zabudowy wielorodzinnej z wyłączeniem obiektów chronionych planem

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

 6. zachowanie ukształtowania powierzchni terenu

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Belgijskiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej, zwłaszcza na skarpie

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, zdobień na elewacjach itp.

 3. zachowanie rozwiązań przestrzennych wnętrza podwórka i otoczenia budynku -tarasów, przejść, rzeźby terenu
§ 103

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F26 U-Z


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi zdrowia

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 80%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 15%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 8. dopuszcza się rozbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od od ulicy Boryszewskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Boryszewska 4 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektu chronionego planem

 2. zachowanie parcelacji terenu

 3. zakaz wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz wprowadzania nowej zabudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Boryszewskiej

 2. zachowanie cennej zielni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacjii bryły budynku

 2. zachowanie formy dachu i materiału pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna)

 3. zachowanie detalu architektonicznego w postaci tarasów, kominów itp.


§ 1041   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna