Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F27 ZP(U-P)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona42/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F27 ZP(U-P)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zieleń urządzona

Dopuszczalne: usługi pomocy społecznej i socjalnej 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 80%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,2

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 10%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 10 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 8. zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy

 9. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

  brak
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Konduktorskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 105

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F28 MW/MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 36 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy cennej formy zabudowy – z zastrzeżeniem ust. 7

 8. dopuszcza się realizację nowej zabudowy w ramach wymiany zabudowy

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie zieleni, elementów małej architektury

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Ludowej , Huculskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul.Huculska 6 - dom i zabudowania warsztatowe, wpisany pod Nr 1332-A z dn.18.07.1988

7.2 Obiekty chronione planem


brak

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zakaz wprowadzania nowej zabudowy na działce przy ul.Huculskiej 6

 2. zachowanie przy ul.Huculskiej 2/4 jednorodzinnej zabudowy do II kondygnacji wysokości o powierzchni zabudowy nie większej niż w stanie istniejącym, dopuszczona wymiany istniejącej zabudowy przy zachowaniu powyższych wymogów

7.4 Zasady kształtowania zieleni

brak

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 3. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów ze wspornikami, balustrad, tympanonu, kominów itp.

 4. zachowanie formy dachu i materiału pokrycia dachowego

 5. zachowanie formy ogrodzenia - ażurowe na podmurówce, z murowanymi słupkami

 6. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach i na ogrodzeniu budynków wpisanych do rejestru zabytków


§ 106


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna