Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F29 MWPobieranie 2.41 Mb.
Strona43/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F29 MW


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 3,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 30 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy cennej formy zabudowy

 8. zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Ludowej , Huculskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 107

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F30 MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 45%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 15 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę, nadbudowę do 3-ej kondygnacji naziemnej oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy cennej formy zabudowy

 8. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków oraz uwzględni naturalne walory krajobrazowe terenu

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefy ochronne skarpy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust 1uchwały 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Boryszewskiej, Wygoda

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 108

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F31 MW/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 3,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 30 m

 5. zachowanie zwartej pierzei od strony ul. Puławskiej – według rysunku planu

 6. dopuszcza się wymianę, przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę istniejącej zabudowy

 7. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków oraz uwzględni naturalne walory krajobrazowe terenu

 8. zakaz lokalizowania odrębnych garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury oraz wymianę nawierzchni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Boryszewskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 1091   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna