Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G1 U-OPobieranie 2.41 Mb.
Strona44/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G1 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 15 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 8. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejącej zabudowy

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Kazimierzowskiej, Różanej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

6. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 110

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G2 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej, w szczególności zieleni na działce przy ul. Kazimierzowskiej 46/48

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Madalińskiego, Kazimierzowskiej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali

 8. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków , z uwzględnieniem zachowania obudowy terenu

 9. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego Kazimierzowskiej, Wiśniowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 111

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G3 U-Z


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi zdrowia

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę szpitala z zachowaniem charakteru zabudowy i ochroną układu przestrzennego

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury i uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego i Wiśniowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 1121   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna