Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G4 ZPPobieranie 2.41 Mb.
Strona45/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G4 ZP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zieleń urządzona

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 90%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 5%

 4. ustala się ochronę szaty roślinnej o walorach przyrodniczo – krajobrazowych oraz zasadę jej odpowiedniego wyeksponowania przy realizacji programu

 5. ustala się zasadę, że szacie roślinnej mogą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku

 6. zakazuje się realizacji innych obiektów i urządzeń poza wymienionymi w pkt 6

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. zakaz lokalizacji reklam

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

nie ustala się

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Różanej

 2. zakaz lokalizacji parkingów

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 113

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G5 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 4,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 65%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 30 m

 5. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy

 6. zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy

 7. zakaz lokalizacji nowych budynków

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Olesińskiej, Bez nazwy

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 114

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G6 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy

 8. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, w ramach wymiany tkanki, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 9. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 10. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

 11. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 12. w przypadku wymiany obiekru przy ul. Madalińskiego 19 – ograniczenie wysokości do IV kondygnacji

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Olesińskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 115


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna