Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G7 U-ZPobieranie 2.41 Mb.
Strona46/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G7 U-Z


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi zdrowia

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 15 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy

 8. zakaz nadbudowy istniejącej zabudowy

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Sandomierskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 116

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G8 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy m.in. od strony ul. Madalińskiego, Olesińskiej – zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy

 8. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, w ramach wymiany tkanki, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do istniejących budynków

 9. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 10. dopuszcza się remonty istniejących budynków garażowych i gospodarczych

 11. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Olesińskiej, Sandomierskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 117

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G9 MW/ZP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub zieleń urządzona

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 4,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 65%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 20m

 5. ustala się, że teren jednostki, poza częścią o dopuszczalnej zabudowie, ma być zagospodarowany jako skwer miejski

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu

 7. ustala się zasadę, że szacie roślinnej mogą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Olesińskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych wedlug ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 118


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna