Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G12 MW (U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona48/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G12 MW (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulic: Olesińskiej, Grażyny i zachodniej części terenu – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  3. nadbudowy tych obiektów

 1. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 2. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Olesińskiej, Grażyny , Sandomierskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Grażyny 16, 18, 20, 22, ul.Olesińską 19 -domy

 2. ul.Olesińską 21 - budynek administracyjny

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy- wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do V kondygnacji, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy, a w przypadku wymiany zabudowy ograniczenie wysokości jak wyżej

 4. zachowanie latarni wzdłuż ulicy Grażyny w formie stylizowanych na gazowe

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Sandomierskiej i ul.Olesińskiej

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni w kwartale z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, boniowania itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną
§ 121

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G13 U/MW


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi i/lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. wytworzenie zwartych pierzei zabudowy od strony ulicy Grażyny i zachodniej części terenu – według rysunku planu

 7. ustala się możliwość przebudowy istniejącego zagospodarowania, pod warunkiem iż nowa zabudowa tworzyć będzie zwartą pierzeję także od strony ul. Grażyny i ul. Różanej, a przestrzeń wewnątrz terenu pozostanie wolna od zabudowy

 8. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali w parterach skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 3. ochrona planem obiektu oznaczonego na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Grażyny , Różanej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Grażyny 11 - dom

 2. ul.Grażyny 13 - budynek administracyjny

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy- wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu

 3. uzupełnienie pierzei zabudowy od strony ul.Różanej

 4. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Grażyny i ul.Różanej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.

 3. zachowanie charakterystycznego wejścia do budynku przy ul.Grażyny 13

 4. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną


§ 1221   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna