Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G14 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona49/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G14 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 3,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 30 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulic: Puławskiej, Grażyny, Różanej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 2. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Puławskiej, Grażyny , Różanej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Grażyny 3,7- domy

 2. ul.Grażyny - kapliczka

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy- wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji w pierzei ul.Olesińskiej, V kondygnacji w pierzei ul.Różanej i VI w pierzei ul.Puławskiej, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy, a w przypadku wymiany zabudowy ograniczenie wysokości jak wyżej

 4. odpowiednie zagospodarowanie otoczenia kapliczki przy ul.Grażyny, utworzenie strefy ekspozycji kapliczki

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Grażyny i ul.Różanej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, wykuszy itp.

 3. zastosowanie stosownej formy ogrodzenia kapliczki przy ul.Grażyny

§123

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G15 ZP


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zieleń urządzona

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 90%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 5%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 6m

 5. ustala się, że teren jednostki ma być zagospodarowany jako skwer miejski

 6. ustala się ochronę szaty roślinnej o walorach przyrodniczo – krajobrazowych oraz zasadę jej odpowiedniego wyeksponowania przy realizacji programu

 7. ustala się zasadę, że szacie roślinnej mogą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku

 8. zakazuje się realizacji innych obiektów i urządzeń poza wymienionymi w pkt 7

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Różanej, Dąbrowskiego, Bez nazwy

 2. zakaz lokalizacji parkingów

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 124


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna