Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1 U-O/UPobieranie 2.41 Mb.
Strona5/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1 U-O/U


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty i/lub usługi

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 12 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się, że cały teren jednostki powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

nie ustala się


 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Batorego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

§ 26

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B2 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 50 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się wymianę zabudowy, tj. realizację nowych budynków mieszkalnych lub usługowych, przy zachowaniu charakteru zabudowy oraz układu przestrzennego zespołu zabudowy

 8. dopuszcza się wymianę zabudowy usługowej odpowiednio dla śródmiejskiego charakteru skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Batorego

 9. zakaz realizacji odrębnych budynków garażowych,

 10. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. nadbudowy istniejących budynków

 2. rozbudowy

 3. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 4. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

11) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Batorego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały§ 27

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B3 U-N


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi nauki

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. lokalizacja nowej zabudowy pod warunkiem pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków

 8. dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy

 9. zakaz nadbudowy istniejącej zabudowy

 10. ustala się ochronę istniejącej zieleni wysokiej

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej E - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.4 uchwały

 2. ochrona planem obiektu oznaczonego na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Rakowieckiej, Wiśniowej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona pomników przyrody - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 2.1 uchwały

 2. ochrona obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust.2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. Rakowiecka 4 - budynek administracyjny B i C, wpisany pod Nr A/877 z dn. 20.11.1974

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Rakowiecka 4 - budynek Nowego Gmachu Instytutu Geologicznego

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków i chronionych planem

 2. zachowanie obecnej funkcji obszaru

 3. zachowanie układu zabudowy

 4. nakaz zachowania parcelacji terenu

 5. zakaz wprowadzania nowych podziałów

 6. zachowanie ażurowej formy ogrodzenia wokół terenu

 7. zakaz sytuowania nośników reklamowych na całym terenie oraz w strefie ekspozycji zabytków pomiędzy kwartałem a ulicami: Wiśniową i Rakowiecką

 8. w otoczeniu zabytków dopuszczona lokalizacja małej architektury o formie i z materiału dostosowanego do charakteru zabudowy chronionej, ten sam wymóg w stosunku do nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie pomników przyrody, wprowadzenie stref ich ochrony o promieniu 15 m

 2. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Rakowieckiej i ul.Wiśniowej

 3. uporządkowanie zieleni, zwłaszcza w strefie ekspozycji zabytków od strony ul.Rakowieckiej i ul.Wiśniowej z sanacją zieleni mało cennej, kolidującej z zabytkową zabudową oraz przysłaniającej zabytki

 4. uczytelnienie kompozycji zieleni

 5. w otoczeniu zabytków dopuszczona lokalizacja małej architektury o formie dostosowanej do charakteru zabytkowego zabudowy

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych z zachowaniem detalu architektonicznego

 2. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków objętych ochroną


§ 28


Pobieranie 2.41 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna