Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G16 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona50/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G16 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 20 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej.

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulic: Różanej, Dąbrowskiego, Bałuckiego, 42KDD – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. zakaz lokalizacji nowych budynków wewnątrz terenu

 2. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 3. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Różanej, Dąbrowskiego, Bałuckiego, Bez nazwy

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków

brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Dąbrowskiego 8, 10, 12, 14, 16 - domy

 2. ul.Puławska 42A, 44, 46, 48 - domy

 3. ul.Różana 5, 7, 9, 13, 15 – domy

 4. ul.Bałuckiego 30, 32, 34 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy- wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do V kondygnacji w pierzei ul.Różanej, ul.Bałuckiego i ul.Dąbrowskiego oraz VI kondygnacji w pierzei od strony ul.Puławskiej

 4. zachowanie wspólnej, nie wygrodzonej przestrzeni zagospodarowanej zielenią we wnętrzu terenu

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Różanej i ul.Dąbrowskiego

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni w kwartale z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, kominów itp.

 3. do likwidacji zadaszenia balkonów


§ 125

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G17 MW (U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulic: Różanej , Dąbrowskiego, Bałuckiego, Wiśniowej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. zakaz lokalizacji nowych budynków wewnątrz terenu

 2. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 3. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Wiśniowej, Różanej , Dąbrowskiego, Bałuckiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Dąbrowskiego 18, ul.Bałuckiego 31, 33, 35 – domy

 2. obiekty przy ul.Różanej 19, 21, 23, 25, ul.Wiśniowej 14 oraz ul.Dąbrowskiego 20, 20A, 22 i 24

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu, z wyjątkiem zabudowy od strony ul.Wiśniowej, dla której zgodnie z linią istniejącej zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy, a w przypadku wymiany zabudowy ograniczenie wysokości jak wyżej

 4. zachowanie wspólnej, nie wygrodzonej przestrzeni zagospodarowanej zielenią we wnętrzu terenu

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Różanej i ul.Dąbrowskiego

 2. zachowanie terenu zieleni wzdłuż ul.Wisniowej (poza granicami terenu)

 3. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni w kwartale z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 4. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.

 3. do likwidacji zadaszenia balkonów


§ 126


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna