Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G18 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona51/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G18 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
  1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

  2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

  3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

  4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m – z zastrzezeniem ust. 7

  5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

  6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulic: Dąbrowskiego, Wiśniowej, Odolańskiej, Bałuckiego – według rysunku planu

  7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  2. przebudowy lokali w parterach bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

  1. zakaz lokalizacji nowych budynków wewnątrz terenu

  2. ustala się możliwość nadbudowy zabudowy mieszkaniowej do 5 kondygnacji naziemnej – z zastrzeżeniem ust. 7

  3. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

  4. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury oraz wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dąbrowskiego, Wiśniowej, Odolańskiej, Bałuckiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Bałuckiego 21, 25 - domy

 2. ul.Odolańska 18A, 20 – domy

 3. ul. Dąbrowskiego 19 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu, z wyjątkiem zabudowy od strony ul.Wiśniowej, dla której zgodnie z linią istniejącej zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy terenu do IV kondygnacji – z wyjątkiem budynku przy ul. Dąbrowskiego 19, gdzie dopuszcza się V kondygnacji

 4. postulowana likwidacja wygrodzeń we wnętrzu terenu i utworzenie wspólnej przestrzeni zagospodarowanej zielenią

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Dąbrowskiego i ul.Odolańskiej

 2. zachowanie terenu zieleni od strony ul.Wiśniowej z zachowaniem cennej zielni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, wykuszy itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania fragmentów elewacji z okładziną kamienną


§ 127

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G19 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulic: Puławskiej, Dąbrowskiego, Bałuckiego, Odolańskiej, – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali w parterach bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. zakaz lokalizacji nowych budynków wewnątrz terenu

 2. ustala się możliwość nadbudowy zabudowy mieszkaniowej do 5 kondygnacji naziemnej – z zastrzeżeniem ust. 7

 3. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 4. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury oraz wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa zabudowy śródmiejskiej

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Puławskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały.

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Puławskiej, Dąbrowskiego, Odolańskiej, Bałuckiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Dąbrowskiego 1, 3, 7, 15A, ul.Bałuckiego 22, 24, ul.Odolańska 10, 12, 14-domy

 2. obiekty przy ul.Puławskiej 50, ul.Dąbrowskiego 13 i 15, ul.Bałuckiego 20 oraz ul.Odolańskiej 16

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z granicami terenu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy do IV kondygnacji w pierzei ul.Bałuckiego, w zachodniej części pierzei ul.Dąbrowskiego, w zachodniej części pierzei ul.Odolańskiej oraz we wnętrzu terenu, do V kondygnacji we wschodniej części pierzei ul.Dąbrowskiego i wschodniej części pierzei ul.Odolańskiej oraz VI kondygnacji w pierzei ul.Puławskiej

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Dąbrowskiego, ul.Odolańskiej i ul.Bałuckiego

 2. uporządkowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni w kwartale z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie kompozycji ogrodów przy ul.Odolańskiej 2/4 i ul.Bałuckiego 24

 4. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, wykuszy itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania fragmentów elewacji z okładziną kamienną


§ 1281   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   71


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna