Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G24 U-OPobieranie 2.41 Mb.
Strona54/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G24 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 90%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 5%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 6 m

 5. ustala się ochronę szaty roślinnej o walorach przyrodniczo – krajobrazowych wyeksponowania przy realizacji programu

 6. ustala się zasadę, że szacie roślinnej mogą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku

 7. zakazuje się realizacji innych obiektów i urządzeń poza wymienionymi w pkt 6

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Kazimierzowskiej poprzez teren G23

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 133

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G25 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ulic: Różanej, Wiśniowej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 2. zakaz lokalizacji nowych budynków wewnątrz terenu

 3. zakaz nadbudowy istniejącej zabudowy, za wyjątkiem budynków przy ul. Różanej 31/33, ul. Wiśniowej 19

11) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę i uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Kazimierzowskiej Wiśniowej, Różanej , Dąbrowskiego

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. Dąbrowskiego 30, 34, ul.Kazimierzowska 34, 36 – domy7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy wzdłuż ul.Wiśniowej, ul.Różanej - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy wzdłuż ul.Wiśniowej, ul.Różanej obowiązującej linii zabudowy zgodnie z linią istniejącej zabudowy, a wzdłuż ul.Dąbrowskiego zgodnie z granica terenu, zachowanie III-kondygnacyjnej wysokości zabudowy, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Różanej, ul.Dąbrowskiego i ul.Kazimierzowskiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, kominów, charakteru i materiału stolarki okiennej itp.

 3. ul. Dąbrowskiego 34 - ujednolicenie materiału pokrycia dachowego (blacha cynkowa) oraz do likwidacji zadaszenia balkonów

 4. ul.Kazimierzowska 36 - do likwidacji przeszklenie balkonu


§ 134


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna