Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H1 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona55/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H1 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 36 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony: al. Niepodległości, Króżańskiej, Kwiatowej i Madalińskiego – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 2. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych.

 3. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż alei Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Madalińskiego, Króżańskiej, Kwiatowej, Różanej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Kwiatowa 7A, 9 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy

 3. ograniczenie wysokości zabudowy do VII kondygnacji w pierzei al.Niepodległości, V w pierzei ul.Madalińskiego oraz we wnętrzu terenu, IV kondygnacji w pierzei ul.Króżańskiej, ul.Różanej i ul.Kwiatowej, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy, dopuszcza się nadbudowę niższych obiektów nie zabytkowych do ww. wysokości, dopuszcza się uzupełnienie pierzei nową zabudową z zachowaniem wysokości jak wyżej

 4. wprowadzenie dla nowej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż al.Niepodległości, ul.Kwiatowej, ul.Różanej zgodnie z granicami terenu,

 5. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż al.Niepodległości i ul.Różanej

 2. uporządkowanie zieleni we wnętrzu terenu z sanacja zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, boniowania itp.
§ 135

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H2 MW(U)_


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 24 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony: ul. Madalińskiego, Kwiatowej – według rysunku planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 2. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. dopuszcza się wymianę zabudowy, pod warunkiem iż nowa zabudowa będzie nawiązywać formą i gabarytem do budynków istniejących

 2. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 3. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 4. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Różanej, Kwiatowej, Lewickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Lewicka 13/15, - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie pierzejowego układu zabudowy - wprowadzenie dla nowej i wymienianej zabudowy obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulic zgodnie z rysunkiem planu

 3. ograniczenie wysokości zabudowy do V kondygnacji w pierzei ul.Madalińskiego i IV kondygnacji w pierzejach ulic: Kwiatowej i Lewickiej, z wyjątkiem istniejących obiektów o wyższych gabarytach, w stosunku do nich zakaz nadbudowy

 4. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

 5. postulowana likwidacja ogrodzeń we wnętrzu terenu i utworzenie wspólnego dziedzińca zagospodarowanego zielenią

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Różanej

 2. uporządkowanie zieleni we wnętrzu terenu z sanacją zieleni mało cennej i kolidującej z zabudową

 3. zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zakaz rozbudowy, nadbudowy obiektów chronionych planem

 2. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 3. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad itp.


§ 136


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna