Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H10 MNPobieranie 2.41 Mb.
Strona59/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H10 MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy jej historycznej formy

 8. zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych

 9. zakaz zmiany kompozycji przestrzennej

 10. wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ekspozycji zabudowy mieszkaniowej

 11. wszelkie przekształcenia zabudowy, prace remontowe i modernizacyjne muszą być przeprowadzane w sposób, aby obiekty nie zatraciły cech, świadczących o ich wartościach historycznych

 12. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Odolańskiej, ul. Dąbrowskiego i al. Niepodległości

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Informacje o obowiązujących przepisach szczególnych

 1. ochrona zespołu i obiektu wpisanych do Rejestru Zabytków

 2. zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 2 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

8. Zasady ochrony dóbr kultury


8.1 Obiekty w rejestrze zabytków


 1. ul. Dąbrowskiego 51 - dom Władysława Broniewskiego i ogród, wpisany pod Nr 894 z dn. 29.12.1976

 2. ul.Różana - al.Niepodległości - ul.Odolańska - ul.Dąbrowskiego - układ urbanistyczny i zespół budowlany, wpisany pod Nr 1435-A z dn. 04.07.1990

8.2 Obiekty chronione planem


 1. ul.Odolańska 32, 34/36, 38/40, 42/44, 46, 48/50, 52/54, 56/58, 60 - domy

 2. ul.Dąbrowskiego 37, 39, 41/43, 45, 47/49, 53/55, 57/59, 61/63, 65, 67 – domy

 3. al.Niepodległości 106

8.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy

 3. zachowanie układu parcelacyjnego działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zachowanie nieregularnej linii zabudowy, jak w układzie istniejącym

 5. nie dopuszcza się rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy - zachowanie skali i proporcji zabudowy

 6. dopuszcza się wymianę istniejącej, nie chronionej planem zabudowy pod warunkiem zachowania lokalizacji zabudowy względem działki, zachowaniem powierzchni zabudowy (jak w stanie istniejącym), ograniczeniem wysokości zabudowy do II kondygnacji i z dostosowaniem formy architektonicznej obiektu do charakteru obszaru (styl dworkowy)

 7. wprowadzenie dla obszaru wymogu stosowania białej lub jasnożółtej kolorystyki elewacji, spadzistych dachów oraz pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym lub blachy cynkowej (srebrnej)

 8. zakaz lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach budynków i ogrodzeniach

8.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż al.Niepodległości, ul.Dąbrowskiego i ul.Odolańskiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

8.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego obiektów, w tym oryginalnej formy stolarki okiennej, gzymsów, balkonów, balustrad, kolumn, lukarn, kominów itp.


§ 144

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H11 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. zachowanie zwartych pierzei zabudowy od strony ul. Kazimierzowskiej, ul. Odolańskiej i ul. Różanej

 6. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 7. dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy

 8. dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy do 4 kondygnacji naziemnej

 9. dopuszcza się lokalizację nowych budynków, w ramach wymiany zabudowy , w tym narożnika ulicy Kazimierzowskiej i Odolańskiej , gdzie wskazana jest wymiana zabudowy garażowej na zabudowę zgodną z przeznaczeniem terenu i odpowiednią dla śródmiejskiego charakteru miejsca

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić ochronę elementów małej architektury, uzupełnienie zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ul. Kazimierzowskiej, ul. Dąbrowskiego i ul. Odolańskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 145


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna