Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B4 U-APobieranie 2.41 Mb.
Strona6/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B4 U-A


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi administracji

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy : 24 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. zachowanie zwartej pierzei zabudowy według rysunku planu

 7. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 8. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 9. dopuszcza się wymianę zabudowy w miejscu istniejącej zabudowy garażowej oraz realizację nowej zabudowy

 10. dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy , przy zachowaniu charakteru zabudowy oraz układu przestrzennego zespołu zabudowy

 11. ustala się ochronę istniejącej zieleni wysokiej

 12. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie różnych form zieleni

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. ochrona planem zespołu oznaczonego na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Rakowieckiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Rakowiecka 4a - budynek

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie kompozycji urbanistycznej zabudowy terenu z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących

 3. zachowanie parcelacji obszaru z zakazem wprowadzania nowych podziałów

 4. zakaz wprowadzania zagospodarowania degradującego bądź kolidującego z zabytkowymi walorami sąsiadującego obszaru B3

 5. zakaz wprowadzania nowych wygrodzeń w ramach obszaru

 6. zachowanie istniejących przejazdów bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Rakowieckiej

 2. uporządkowanie kompozycji zieleni z sanacją zieleni mało cennej zachowanie cennej zieleni wysokiej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego na elewacjach oraz podcieni w bryle łącznika

 3. zachowanie okładziny kamiennej na elewacjach

 4. zakaz malowania i tynkowania tego typu elewacji


§ 29

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B5 U-N(MW)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi nauki

Dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy : 50 m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy

 8. zakaz lokalizacji nowej zabudowy

 9. ustala się ochronę istniejącej zieleni wysokiej

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wymianę elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. ochrona planem obiektów oznaczonych na rysunku – zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 1 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej A - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.1 uchwały

 3. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 4. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy al. Niepodległości - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały.

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od al. Niepodległości i ulicy Rakowieckiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem


 1. ul. Rakowiecka 24 - budynek SGH

 2. Al.Niepodległości 162 - zespół akademicki, gmach główny - SGH, biblioteka, zakład doświadczalny

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie obiektów chronionych planem

 2. zachowanie parcelacji terenu z zakazem wprowadzania nowych podziałów

 3. zakaz wprowadzania nowej zabudowy od strony al.Niepodległości

 4. dopuszczenie na tyłach zabudowy zabytkowej wymiany istniejącej zabudowy z ograniczeniem jej wysokości do nie wyższej niż zabudowa zabytkowa

 5. forma nowej zabudowy nie kolidująca z charakterem istniejącej zabudowy

 6. w otoczeniu zabytków dopuszczona lokalizacja małej architektury o formie i z materiału dostosowanego do charakteru zabytkowego zabudowy, ten sam wymóg w stosunku do nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych

 7. zakaz lokalizacji nośników reklamowych oraz obiektów tymczasowych w strefie ekspozycji zabytków od strony al.Niepodległości oraz od ul.Rakowieckiej

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul. Rakowieckiej

 2. zachowanie cennej zieleni wysokiej

 3. uporządkowanie kompozycji zieleni z sanacją zieleni mało cennej

 4. podporządkowanie jej kompozycji ekspozycji zabytków

 5. zieleń we wnętrzu nie powinna zdominować zabudowy

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego na elewacjach, charakteru materiału stolarki okiennej i drzwiowej, itp.

 3. zakaz sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków.


§ 30


Pobieranie 2.41 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna