Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H14 MW(U)Pobieranie 2.41 Mb.
Strona61/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H14 MW(U)


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne :usługi 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

maksymalna wysokość zabudowy: 30m

 1. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 2. zachowanie zwartej zabudowy pierzejowej od strony ulic: al. Niepodległości i Racławickiej

 3. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 4. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

  1. nadbudowy istniejących budynków

  2. rozbudowy istniejących budynków

  3. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

  4. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 2. dopuszcza się remonty istniejących garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 3. ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ramach wymiany zabudowy, z zachowaniem układu przestrzennego

 4. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.5 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 3. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż al. Niepodległości i ul. Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 4. strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków

 5. strefa zabudowy śródmiejskiej

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Wiktorskiej, Racławickiej, al. Niepodległości , Piłkarskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Piłkarska 7 - dom

 2. układ urbanistyczny terenu

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektu chronionego planem

 2. zachowanie układu zabudowy z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących

 3. zachowanie obecnej parcelacji działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych

 4. zakaz grodzenia przestrzeni między budynkami w ramach całego terenu,

 5. zachowanie rozplanowania układu komunikacyjnego, zachowanie układu wejść do budynków

 6. zachowanie istniejących przejść bramowych

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Wiktorskiej i ul.Racławickiej oraz wprowadzenie szpaleru wzdłuż al.Niepodległości

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

 3. zachowanie dzedzińców zieleni wewnątrz osiedlowej jako wspólnej przestrzeni osiedlowej

 4. zachowanie układu jej rozplanowania

 5. zakaz lokalizacji parkingów na tych terenach

 6. rewaloryzacja ww. zieleni osiedlowej

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektu chronionego planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów,wykuszy, pilastrów itp. całej zabudowy terenu

 3. zachowanie form dachów i dachówkowego pokrycia w jednolitej kolorystyce


§ 148

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H15 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 60%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 12 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. ustala się, że cały teren powinien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno-przestrzenny

 7. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, obiektu z zachowaniem charakteru zabudowy

 8. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury, wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od: ul. Wiktorskiej poprzez teren H14

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 149


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna