Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H16 MW/MNPobieranie 2.41 Mb.
Strona62/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H16 MW/MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu

 6. ochrona zieleni wysokiej

 7. ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy, w ramach wymiany zabudowy, z uwzględnieniem charakterystycznego układu przestrzennego - z zastrzeżeniem ust. 7

 8. dopuszcza się przekształcenia istniejącej zabudowy

 9. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Wiktorskiej, Drużynowej, Piłkarskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Drużynowa 5 - dom

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektu chronionego planem

 2. zachowanie układu zabudowy - pierzejowego od strony ul.Wiktorskiej oraz niskiej zabudowy jednorodzinnej od strony ul.Piłkarskiej i ul.Drużynowej

 3. zachowanie podziału parcelacyjnego działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych (zakaz dogęszczania zabudowy)

 4. dla zabudowy jednorodzinnej zachowanie i ograniczenie wysokości zabudowy do II kondygnacji, dla zabudowy wielorodzinnej w pierzei ul.Wiktorskiej zachowanie i ograniczenie wysokości zabudowy do IV kondygnacji

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Wiktorskiej i ul.Racławickiej

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego, zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną


§ 150

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem H17 MW/MN


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub jednorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,3

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%

 4. maksymalna wysokość zabudowy: 18m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu

 6. ochrona zieleni wysokiej

 7. ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy, w ramach wymiany zabudowy, z uwzględnieniem charakterystycznego układu przestrzennego

 8. dopuszcza się przekształcenia istniejącej zabudowy

 9. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 10. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Racławickiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12uchwały

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Wiktorskiej, Drużynowej, Kazimierzowskiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały

7. Zasady ochrony dóbr kultury


7.1 Obiekty w rejestrze zabytków


brak

7.2 Obiekty chronione planem

 1. ul.Kazimierzowska 11 i 15/17 - domy

7.3 Zasady kształtowania zabudowy


 1. zachowanie cech architektonicznych obiektów chronionych planem

 2. zachowanie układu zabudowy - pierzejowego od strony ul.Wiktorskiej i ul.Kazimierzowskiej oraz niskiej zabudowy jednorodzinnej od strony ul.Drużynowej

 3. zachowanie podziału parcelacyjnego działek z zakazem wprowadzania podziałów wtórnych (zakaz dogęszczania zabudowy)

 4. dla zabudowy jednorodzinnej zachowanie i ograniczenie wysokości zabudowy do II kondygnacji, dla zabudowy wielorodzinnej w pierzei ul.Wiktorskiej i ul.Kazimierzowskiej zachowanie i ograniczenie wysokości zabudowy do IV kondygnacji, z wyłączeniem ul. Kazimierzowskiej 15/17, gdzie dopuszcza się V kondygnacji

7.4 Zasady kształtowania zieleni

 1. zachowanie i uzupełnienie zadrzewień alejowych wzdłuż ul.Wiktorskiej, ul.Racławickiej i ul.Kazimierzowskiej

 2. zachowanie wartościowego drzewostanu

7.5 Szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną

 1. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektów chronionych planem

 2. zachowanie detalu architektonicznego w postaci gzymsów, balkonów, balustrad, kominów itp.

 3. zakaz malowania i tynkowania elewacji z okładziną kamienną


§ 151


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna