Prezydent m. St. Warszawy


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 1 U-KPobieranie 2.41 Mb.
Strona63/71
Data28.04.2016
Rozmiar2.41 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   71

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 1 U-K


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi kultury

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 20 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 7. dopuszcza się przebudowę, nadbudowę , rozbudowę istniejącej zabudowy

 8. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy

 9. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa zabudowy śródmiejskiej

 2. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały
 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulicy Łowickiej

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 152

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 2 U-O


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: usługi oświaty

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 70%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 18 m

 5. ustala się ochronę zieleni wysokiej

 6. dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę obiektu, z zachowaniem charakteru zabudowy oraz układu przestrzennego osiedla

 7. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić uzupełnienie elementów małej architektury oraz wymianę nawierzchni utwardzonych

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dąbrowskiego,

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały


§ 153

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I 3 MW


Ustalenie planu

Zakres ustalenia

 1. Przeznaczenie terenu

Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40%

 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5

 3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%

 4. maksymalna wysokość zabudowy 20m

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

 6. dopuszcza się przebudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, natomiast zakazuje się:

 1. rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 2. zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów bez zakomponowania na nowo całej elewacji

 3. przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w elewacji – bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku

 1. zakaz lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych

 2. dopuszcza się remonty istniejących garaży naziemnych i budynków gospodarczych

 3. ustala się możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ramach wymiany zabudowy, z zachowaniem układu przestrzennego

 4. ustala się iż maksymalna ilość kondygnacji naziemnych dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosi 5

 5. przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wprowadzenie elementów małej architektury

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

 1. strefa ochrony konserwatorskiej C - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 7 ust. 3.3 uchwały

 2. strefa ograniczenia lokalizacji funkcji chronionych wzdłuż ulicy Wołoskiej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6 ust. 1.12 uchwały

 1. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12 uchwały

 1. Zasady obsługi komunikacyjnej

 1. dostępność komunikacyjna od ulic: Dąbrowskiego , Balladyny

 2. wskaźnik miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych określonych w § 11 uchwały

 1. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13 ust. 1 uchwały
§ 154


Pobieranie 2.41 Mb.

1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   71
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna